Warto wiedzieć

A A A

Waloryzacja emerytur i rent

 

Od 1.3.2013 r. nastąpiła waloryzacja emerytur i rent przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 104%, ogłoszonego komunikatem MPiPS z 13.2.2013 r. (MP z 2013 r. poz. 78). Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie kwoty świadczenia/dodatku – w wysokości przysługującej 28.2.2013 r. – przez wskaźnik waloryzacji. Ustalona została ponadto nowa kwota bazowa, którą stosuje się przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad. Od 1.3.2013 r. wynosi ona 3080,84 zł.

 

Od 1.3.2013 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wyniesie 831,15 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 637,92 zł, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 997,38 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 765,50 zł.

Przygotowania do nowych rozwiązań kryzysowych

 

W komunikatach z 24.1.2013 r. oraz z 1.2.2013 r. MPiPS przedstawiło założenia do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Proponuje się wprowadzenie dopłat do wynagrodzeń bezpośrednio ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc przysługiwałaby pracodawcom, u których wystąpią trudności związane z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i będą rokować poprawę w okresie 12 miesięcy. Pomoc stanowiłaby pomoc publiczną udzielaną na okres 6 albo 12 miesięcy, a w tym okresie przedsiębiorca nie mógłby wypowiedzieć umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Ochrona przed zwolnieniem wynosiłaby do 3 miesięcy po zakończeniu dopłat. Założenia do projektu są na etapie konsultacji społecznych.

Kontrole zwolnień lekarskich w 2012 r.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił wyniki rocznych kontroli zwolnień lekarskich w 2012 r. Lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili badania niemal 465 tys. osób posiadających zwolnienia lekarskie. W efekcie wydano prawie 46 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, na kwotę blisko 13 mln zł. Weryfikacji poddano także prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Kontrola objęła ponad 159 tys. osób, z których 5,1 tys. pozbawiono prawa do zasiłku, co z kolei spowodowało cofnięcie wypłat w łącznej kwocie ponad 5,4 mln zł.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

 

MPiPS przygotowało założenia do projektu nowelizacji ustawy 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie formy zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy. Od 1.1.2015 r. zwolnienia mają być wystawiane w formie elektronicznej, przy czym kopię e-zwolnienia otrzyma ZUS i pracodawca. Takie rozwiązanie nie tylko pozwoli wyeliminować przypadki „lewych” zwolnień, ale umożliwi pracodawcom szybką informację o statusie nieobecnego pracownika. Papierowe zwolnienia miałyby obowiązywać nadal w firmach zatrudniających do 5 osób.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny