Warto wiedzieć

A A A

Nowe formy aktywizacji bezrobotnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Etap legislacyjny: Projekt nowelizacji został 18.11.2013 r. przekazany do Sejmu.

Opis ustawy: Rząd proponuje gruntowną reformę działania urzędów pracy oraz nowe rozwiązania aktywizujące bezrobotnych. Pracodawca będzie miał możliwość ubiegania się o grant na utworzenie stanowiska telepracy dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy w maksymalnej wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. W zamian pracodawca będzie musiał zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w wymiarze 1/2 etatu.

Kolejne proponowane rozwiązanie to świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy za zatrudnienie skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, które wynosiłoby 1/2 minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy albo 1/3 minimalnego wynagrodzenia przez okres 18 miesięcy, pod warunkiem zobowiązania do dalszego zatrudniania po ustaniu prawa do świadczenia przez okres odpowiedni co najmniej 6 miesięcy albo co najmniej 9 miesięcy.

Następnym nowym rozwiązaniem ma być bon stażowy dla bezrobotnych do 30. roku życia, którym dysponowałby sam bezrobotny. W okresie stażu bezrobotny otrzymywałby stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, a pracodawca zobowiązany byłby do zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu i mógłby otrzymać jednorazową premię w wysokości 1500 zł.

Kolejnym proponowanym instrumentem jest bon zatrudnieniowy, stanowiący gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia na okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Refundacja ta realizowana byłaby przez okres pierwszych 12 miesięcy.

Nowym rozwiązaniem ma być także zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30. roku życia. W projekcie założono ponadto, że na podstawie umowy starosta będzie mógł przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie w wysokości do 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył co najmniej 50 lat. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez okres 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60 lat, albo 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. Pracodawca będzie musiał zobowiązać się do zatrudniania bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji, czyli odpowiednio 6 i 12 miesięcy.

Zmiany w OFE

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Etap legislacyjny: Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie na posiedzeniu 24.5.2013 r.

Opis ustawy: Projekt ten jest realizacją rekomendacji Rady Ministrów z 27.9.2013 r. wynikających z przeglądu skutków obowiązywania systemu ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on m.in. przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa części uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS, ustalenie nowej wysokości składki przekazywanej do OFE, umożliwienie ubezpieczonym dokonania wyboru, czy chcą w dalszym ciągu przekazywać część składki do otwartych funduszy emerytalnych (w odniesieniu do przyszłych składek), likwidację minimalnej stopy zwrotu i urynkowienie zasad inwestowania OFE, w tym zniesienie ograniczeń inwestycji zagranicznych, rewizję systemu opłat i wynagrodzeń funduszy emerytalnych, stymulację III filara – zmiany w IKZE.

Okres represji politycznych w katalogu okresów składkowych

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Etap legislacyjny: Projekt został uchwalony na posiedzeniu Sejmu 22.11.2013 r.

Opis ustawy: Celem ustawy jest wprowadzenie nowej kategorii okresów składkowych dla ustalenia prawa do emerytury lub renty, tj. okresu „niewykonywania pracy po dniu 31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek stosowania represji politycznych” i znieniesnie w uregulowaniu dotychczasowym kategorii „niewykonywanie pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat”. Tym samym projekt wprowadza, dla określonego kręgu podmiotów, nową kategorię okresów składkowych, nie przewidując ustawowego ograniczenia wysokości ich zaliczania do stażu ubezpieczeniowego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Maciej Nałecz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny