Warto wiedzieć

A A A

Porządki w Kodeksie pracy

W listopadzie 2013 r. MPiPS opublikowało projekt założeń do kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy. Jej celem jest dostosowanie upoważnień do wydania aktów wykonawczych z Kodeksu pracy do wymogów Konstytucji, przeniesienie przepisów rangi ustawowej z rozporządzeń do Kodeksu pracy oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w tych przepisach. Ze względu na dużą liczbę przepisów upoważniających prace te mają przebiegać etapowo. Projekt obecnie prezentowany na www.mpips.gov.pl (wersja z 12.11.2013 r.) obejmuje problematykę wynagrodzeń za pracę, za czas nieświadczenia pracy oraz problematykę urlopów wypoczynkowych i wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Według zapewnień twórców projektu przeniesienie przepisów rozporządzeń do Kodeksu pracy ma się odbyć bez zmian merytorycznych, a projektowane zmiany w przepisach uwzględniają orzecznictwo sądowe i poglądy prezentowane powszechnie przez ekspertów prawa pracy. W zakresie urlopu wypoczynkowego zmiany merytoryczne mają polegać na doprecyzowaniu, że w każdym przypadku w razie niewykorzystania urlopu w ustalonym terminie, kolejny termin jest uzgadniany wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Ponadto planuje się nieznaczne zmiany w katalogu należności nieuwzględnianych przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop. W zakresie wynagrodzenia za pracę projekt zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów określających sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi tylko za część miesiąca. Inne zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny. Na razie projekt znajduje się na wstępnym etapie prac, został przekazany do konsultacji.

Koniec ery umów śmieciowych?

Na początku 2014 r. premier zapowiedział, że jeszcze w bieżącym roku będzie proponował rozwiązania, które dotyczą „powolnego eliminowania śmieciówek, żeby to zbyt mocno nie uderzyło w rynek pracy”. Co przez to rozumiał premier? „Likwidacja śmieciówek, to jest zwiększenie opodatkowania lub oskładkowania wobec tych, którzy dziś tego nie płacą. Koniec kropka”. Zapowiedzi obejmują na początku objęcie składkami ubezpieczeniowymi wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia mają dotyczyć przypadku zbiegu kilku umów, gdy składki są powiązane tylko z jedną z tych umów, tj. tej o najniższej wysokości. Oskładkowanie ma dotyczyć przynajmniej wartości minimalnego wynagrodzenia. Zapowiedzi zmian dotyczą ponadto opodatkowania angażowanych na podstawie umów o dzieło twórców i autorów. Po serii krytycznych ocen ekonomistów, pokazujących m.in. przykład skutków likwidacji jakichkolwiek elastycznych umów dla rynku pracy w Hiszpanii, w której bezrobocie sięga 25%, a w grupie absolwentów prawie 50%, premier złagodził swoje stanowisko i stwierdził, że działanie w tym zakresie musi być ostrożne, tak by ograniczenie umów śmieciowych nie mogło zmniejszyć liczby miejsc pracy na rynku. Jego zdaniem „ciągle jesteśmy krajem na dorobku, dlatego niskie płace i pewne formy zatrudnienia, zwane śmieciowymi, w niektórych przypadkach są jedyną możliwością zatrudnienia, dlatego staramy się tu działać ostrożnie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą”.

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie czasowych umów o pracę w Polsce

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania wobec Polski w związku z uchybieniami dotyczącymi stosowania umów o pracę na czas określony. Skargę dotyczącą nieprawidłowego wdrożenia unijnej dyrektywy, co skutkuje nadużywaniem tych umów w Polsce, wniosła do Komisji Europejskiej w ubiegłym roku NSZZ „Solidarność”. Komisja wszczęła oficjalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i przesłała władzom polskim oficjalne wezwanie do usunięcia uchybienia. Unijna dyrektywa Rady 99/70/WE z 28.6.1999 r. dotycząca porozumienia ramowego w sprawie umów na czas określony zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych m.in. do przeciwdziałania nadużyciom wynikającym ze stosowania następujących po sobie umów o pracę na czas określony oraz nawiązywania następujących po sobie stosunków pracy na czas określony. Zakwestionowane zostały m.in.: różnica między długością okresu wypowiedzenia umów zawieranych na czas określony a długością okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, zbyt krótki okres, który musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za „następujące po sobie” oraz niedookreślone pojęcie „zadań realizowanych cyklicznie”, w ramach którego dozwolone jest nieograniczone zawieranie następujących po sobie umów na czas określony.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny