Warto wiedzieć

A A A

Dodatkowa odprawa bez zwolnienia od podatku

Dyrektor warszawskiej Izby Skarbowej wskazał, że dodatkowa odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wypłacana pracownikowi na podstawie porozumienia zbiorowego zawieranego ze związkami zawodowymi, nie jest zwolniona od podatku (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19.2.2015 r., Nr IPPB4/415-972/14-2/MS). Wejście w życie przepisów ustawy z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn.: Dz.U. z 201 r. poz. 361 ze zm.) ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Dlatego też odprawa pieniężna, nawet jeśli zostaje wypłacona na podstawie porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Interpretacja ta pokazuje, że należy zwracać szczególną uwagę na to, jaki charakter zostanie nadany konkretnym świadczeniom wypłacanym pracownikom. Będzie to miało kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny zasadności przyznania zwolnienia od podatku.

Składka zdrowotna od każdego źródła dochodu

Z indywidualnej interpretacji przepisów dokonanej przez ZUS (decyzja oddziału ZUS w Gdańsku z 13.1.2015 r., DI/100000/43/1509/2014) wynika, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba zapłacić od każdego źródła dochodu, który jest tytułem tego ubezpieczenia, nawet jeśli pracownik wykonuje pracę na umowę zlecenia u własnego pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca musi zapłacić na NFZ składkę od wynagrodzenia, które zatrudniony zarobi, zarówno jako pracownik, jak i jako zleceniobiorca.

Z regulacji art. 18 ust. 1 i 1a oraz art. 20 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121) wynika, że umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą uważana jest dla celów ubezpieczeń społecznych za umowę o pracę. W związku z tym pracodawca w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe uwzględnia uzyskany przychód z umowy o pracę i ze zlecenia oraz od łącznej kwoty oblicza te składki. Z kolei jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to w podstawie wymiaru składki na to ubezpieczenie uwzględnia się przychód z umowy o pracę i zlecenia, ale po uprzednim pomniejszeniu go o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane ze środków pracownika. Samą składkę zdrowotną oblicza się natomiast odrębnie od przychodów z tytułu umowy o pracę oraz z umowy zlecenia.

r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Robert Stępień, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny