Warto wiedzieć

A A A

URLOP RODZICIELSKI

 

Od 1.1.2012 r. następuje kolejny etap zwiększania uprawnień rodzicielskich wprowadzony ustawą z 6.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). W okresie od 1.1.2012 r. do 31.12.2013 r. wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 4 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 6 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Urlop ojcowski od 1.1.2012 r. osiąga już docelowy wymiar – 2 tygodnie. Zgodnie z przepisami przejściowymi pracownicy korzystający z wymienionych powyżej urlopów 1.1.2012 r. nabywają prawo do zwiększenia wymiaru urlopu o różnicę między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu, jeśli złożą pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

USTAWA ANTYKRYZYSOWA

 

Od 1.1.2012 r. przestają obowiązywać rozwiązania wprowadzone ustawą z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035), m.in. zmiana sposobu ograniczania liczby umów o pracę na czas określony z liczbowego na okresowy. Doświadczenia ze stosowania ustawy antykryzysowej miały służyć ocenie możliwości trwałego uelastycznienia prawa pracy, jednak na razie brak konkretnych projektów w tym zakresie. Zatem od 1.1.2012 r. z powrotem obowiązuje art. 251 KP przewidujący automatyczne przekształcenie trzeciej kolejnej umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Umowy na czas określony trwające 1.1.2012 r. należy zaliczyć jako pierwsze do limitu 3 umów, o którym mowa w art. 251 KP (art. 34 ust. 2 ustawy).

MINIMALNE WYNAGRODZENIE

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13.9.2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141) minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełnym etacie wzrośnie o 114 zł i będzie wynosić 1500 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na świadczenia, których wysokość ustala się w relacji do tego wskaźnika. Przykładowo maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych wynosi 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2012 r. będzie to kwota 22 500 zł (art. 8 ust. 4 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).

PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI

 

Ustawą z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 226, poz. 1475) zmieniona została norma czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Po zmianie, co do zasady, czas pracy pracownika niepełnosprawnego – niezależnie od stopnia niepełnosprawności – wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Krótsze normy czasu pracy pracownika o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – tak jak dotychczasowe 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – pracodawca zobowiązany jest stosować tylko wówczas, gdy lekarz wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Wskazana zmiana zaczyna obowiązywać od 1.1.2012 r. także w stosunku do obecnie zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zachowanie normy 7-go­dzinnej wymagać będzie przedstawienia przez pracownika stosownego zaświadczenia. Co istotne, pracodawca nie ma obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie określające czas pracy, jaki należy stosować do danego pracownika, powinien jednak skierować na takie badania tych pracowników niepełnosprawnych, którzy o to wystąpią.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z URLOPÓW WYCHOWAWCZYCH

 

Począwszy od 1.1.2012 r., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi docelowa kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 18 ust. 5b ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Tym samym kończy się okres przejściowy wprowadzony w tym zakresie ustawą z 6.12.2008 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). W okresie od 1.1.2009 r. do 31.12.2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wymienionych osób stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, a wcześniej, tj. w okresie od 1.5.2004 r. do 31.12.2008 r. – kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, a od 1.1.2002 r. do 30.4.2004 r. – kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny