Ustalanie okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

A A A

Jak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ustalanie okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest zgodne z Konstytucją RP. Trybunał orzekł bowiem, że art. 32 ust. 1a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., dalej jako: EmRentyFUSU) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.

 

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 20.4.2004 r. wprowadziła przepis, w myśl którego przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14.11.1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis jest przepisem działającym wstecz, którym ustawodawca reguluje uprawnienia obywateli sięgające do 1991 r. Osoba ubezpieczona, która przed dniem wejścia w życie kwestionowanego przepisu mogła przejść na emeryturę, będzie miała naliczaną emeryturę w korzystniejszy sposób. Natomiast osoba, która złoży taki wniosek później, mimo formalnie równych okresów pracy i ubezpieczenia, będzie miała naliczaną wysokość emerytury mniej korzystnie. Skarżony przepis, poza rozróżnieniem osób o formalnie jednakowych uprawnieniach do świadczenia emerytalnego czy rentowego, powoduje dyskryminowanie tych osób, które przebywały na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu wskutek choroby po 14.11.1991 r. W opinii wnioskodawcy naruszona została konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych, która zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostce. Odstąpienie od tej zasady jest dopuszczalne w szczególnych okolicznościach, które – zdaniem wnioskodawcy – przy nowelizowaniu ustawy nie występowały. Ponadto przyjęcie normy prawnej odbyło się w sposób sprzeczny z zasadami techniki legislacyjnej. Kwestionowany przepis nie był przedmiotem uzgodnień Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 

Zdaniem Trybunału ustawodawca, wprowadzając kwestionowany przepis, nie zawarł przepisów przejściowych, tym samym wprowadzona modyfikacja może mieć zastosowanie tylko wobec osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury dopiero po wejściu w życie nowelizacji. W takiej sytuacji nie można mówić o naruszeniu praw nabytych, ponieważ kwestionowany przepis nie ma zastosowania wobec osób, które przed jego wejściem w życie nabyły prawo do wcześniejszej emerytury na warunkach art. 32 EmRentyFUSU. W przypadku tych osób organ rentowy wydał już decyzję potwierdzającą nabycie tego prawa na starych zasadach, a żaden przepis ustawy nowelizującej nie upoważnia do zmiany tych decyzji. Natomiast przyjęty w nowej zasadzie zakaz zaliczania do okresu zatrudnienia okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14.11.1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest wyrazem skorzystania przez ustawodawcę ze swobody w regulowaniu stosunków prawnych. Tym samym nie można mówić o działaniu prawa wstecz ani o naruszeniu praw słusznie nabytych. Nie można też stwierdzić naruszenia konstytucyjnej zasady równości i związanej z nią zasady sprawiedliwości społecznej, ponieważ po wejściu w życie nowelizacji wszyscy nabywający prawo do wcześniejszej emerytury na warunkach art. 32 EmRentyFUSU zostali objęci jednolitą regułą.

 

Wyrok TK z 10.7.2008 r., K 33/06

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustalanie okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny