Urlop zdrowotny nauczycieli

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, dyrektor przedszkola może nie przyznać nauczycielowi pełnego, rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Nie musi go też przedłużać do roku, nawet jeśli lekarz uzna, że jest taka potrzeba.

 

Sprawa dotyczyła nauczyciela mianowanego zatrudnionego w gminnym przedszkolu, który od 15.11.2006 r. do 15.5.2007 r. nieprzerwanie przez 182 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Następnie do końca sierpnia 2007 r. dyrektor przedszkola udzielił mu urlopu dla poratowania zdrowia. Po przeprowadzeniu badania lekarz stwierdził, że konieczne jest dalsze korzystanie z urlopu zdrowotnego – od 1.9.2007 r. do 15.5.2008 r. Dyrektor, powołując się na art. 73 ust. 8 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nie można udzielić nauczycielowi kolejnego urlopu przed upływem roku, nie zgodził się jednak na jego kontynuowanie. Następnie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela rozwiązał z nauczycielem umowę z powodu jego długotrwałej niezdolności do pracy.

 

Od tej decyzji nauczyciel odwołał się do sądu I instancji i zażądał uznania jego zwolnienia za bezpodstawne. Ten jednak wskazał, że rozwiązanie jego stosunku pracy jest możliwe w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni. Ponadto okres ochrony przed utratą pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy – o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. W ocenie sądu pedagog wyczerpał okres zasiłkowy, nadal był niezdolny do pracy, ale nie uzyskał prawa do żadnego z dwóch świadczeń (rehabilitacyjnego i urlopu zdrowotnego).

 

Nauczyciel odwołał się do sądu II instancji. Ten uznał, że dyrektor miał podstawy do uznania, że nauczyciel po urlopie wróci do pracy 1.9.2007 r. Złożenie kolejnego wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia spowodowało jednak konieczność wyłączenia go z planu zajęć. Podkreślił, że Karta Nauczyciela daje nauczycielom prawo do skorzystania z takiego urlopu, ale jego wykorzystywanie nie powinno łączyć się z dezorganizacją pracy szkoły. Z tego powodu sąd II instancji oddalił apelację.

 

Nauczyciel wniósł skargę kasacyjną do SN. Ten wskazał, że przepisy szczególne dotyczące udzielania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia powinny być interpretowane ściśle, ponieważ przyznają one tej grupie pracowniczej dodatkowe prawo, którego nie mają wszyscy pracownicy. Ponadto SN podkreślił, że nie można przyjąć, iż nauczyciel ma zawsze prawo do wykorzystania urlopu dla poratowania zdrowia w pełnym wymiarze jednego roku. W sytuacji gdy zostanie udzielony urlop dla poratowania zdrowia, to po jego wykorzystaniu może być udzielony kolejny, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. W efekcie SN wskazał, że zasad udzielania kolejnych urlopów dla poratowania zdrowia nie zmienia fakt udzielenia tego urlopu w wymiarze krótszym niż jeden rok i oddalił skargę kasacyjną.

 

Wyrok SN z 23.2.2010 r., II PK 233/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Urlop zdrowotny nauczycieli
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny