Umowa zlecenia a prawo do wcześniejszej emerytury

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczeni urodzeni do końca 1948 r., którzy po rozwiązaniu stosunku pracy otrzymywali świadczenie przedemerytalne i pracowali na zlecenie, mogą nie otrzymać wcześniejszej emerytury z ZUS.

 

Kwestia ta wynikła w sprawie ubezpieczonego urodzonego przed 1949 r., który w maju 2008 r. złożył wniosek do ZUS o emeryturę. Miał ponad 39 lat stażu ubezpieczeniowego, a w tym ponad 23 lata był zatrudniony jako pracownik. Od września 2003 r. otrzymywał świadczenie przedemerytalne i w tym okresie – od kwietnia do czerwca 2005 r. – zawarł umowę zlecenia. Z tego tytułu został objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a jego zleceniodawca odprowadzał składki do ZUS.

 

Z uwagi na niespełnienie warunków z art. 29 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS nie przyznał mu wcześniejszej emerytury. Zakład podkreślił, że przed złożeniem wniosku o emeryturę wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu z tytułu umowy zlecenia, a nie z tytułu zatrudnienia. Ponadto łączny udowodniony przez niego okres podlegania ubezpieczeniom w ramach stosunku pracy wynosi nieco ponad 23 lata, zamiast wymaganych 35 lat.

 

Pracownik od tej decyzji odwołał się do sądu I instancji, który uznał, że odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie. Legitymuje się on bowiem wymaganym wiekiem (63 lata) i stażem ubezpieczeniowym (ponad 35 lat). Sąd ten wskazał również, że osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne traktowana jest jak ubezpieczony będący pracownikiem, a oceny tej nie może zmienić podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia – był to bowiem bardzo krótki, bo 2-miesięczny okres. Ponadto w chwili składania wniosku o emeryturę ubezpieczony nie podlegał już ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia, a złożenie wniosku miało miejsce w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego. Wobec tych ustaleń sąd I instancji zmienił decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury.

 

Od tego wyroku ZUS odwołał się do sądu apelacyjnego, który podzielił ustalenia sądu niższej instancji i oddalił apelację. Organ rentowy wniósł jednak skargę kasacyjną do SN, który ze względu na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne art. 29 ust. 2 pkt 1 zwrócił się z pytaniem prawnym do SN w poszerzonym składzie 7 sędziów. Ten podjął uchwałę, w której orzekł, że ubezpieczeni urodzeni przed 1.1.1949 r., którzy po rozwiązaniu stosunku pracy do czasu złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę otrzymywali świadczenie przedemerytalne i w tym okresie zawarli umowę zlecenia, nie mogą być uznani za ubezpieczonych, którzy ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy. Prezes SN stwierdził, że dla organu rentowego nie jest ważne, czy starający się o emeryturę jest byłym pracownikiem, ale czy w momencie składania wniosku o emeryturę jego ostatnim tytułem ubezpieczenia było ubezpieczenie pracownicze. W związku z tym ubezpieczony, który był pracownikiem i następnie podlegał ubezpieczeniu z umowy zlecenia, nie może nabyć prawa do wcześniejszej emerytury.

 

Uchwała SN (7) z 17.12.2009 r., I UZP 7/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umowa zlecenia a prawo do wcześniejszej emerytury
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny