Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?

– sprawozdanie z seminarium

A A A

Dnia 21.4.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?, współorganizowane przez Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM i Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Dr hab. Anna Musiała, witając zgromadzonych gości, podkreśliła, że planowane są kolejne spotkania związane z ratyfikacją Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS), gdyż istnieje dużo problemów związanych z tą tematyką, których przedyskutowanie nie jest możliwe podczas jednorazowego spotkania.

 

Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z oficjalnym listem Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Piota Dudy, w którym ideę seminarium określił jako: „Zainicjowanie debaty naukowej, społecznej i politycznej na temat ratyfikacji praw człowieka drugiej generacji w Polsce. Istnieją pod tym względem znaczne zaniedbania w naszym kraju związane przede wszystkim z brakiem działań na rzecz ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”. W liście wskazał on też na to, co obecnie jest najważniejsze dla Solidarności: „Dwie kwestie są kluczowe z punktu widzenia NSZZ Solidarność. Po pierwsze, ratyfikacja Protokołu o skardze zbiorowej. W naszej ocenie Polska winna znaleźć się w awangardzie państw, które dokonały ratyfikacji tego instrumentu. Po drugie, należy zadbać. Aby prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy uwzględniały przy kształtowaniu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy zapisy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele nauki, partnerów społecznych oraz strony rządowej. Zgromadzonych przywitała dr hab. Anna Musiała, która następnie oddała głos Bogdanowi Kubiakowi, Zastępcy Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność. W krótkim przemówieniu wyraził on zadowolenie ze wspólnej inicjatywy i, podkreślając rangę tematyki spotkania, wyraził nadzieję, że seminarium przyniesie cenne materiały źródłowe do dalszych prac nad procedurą ratyfikacyjną ZEKS, które być może wykorzystane zostaną także przez rząd. Następnie uwagi wstępne do dyskusji przedstawili Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego przy KK NSZZ Solidarność i Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność Jarosław Lange. Barbara Surdykowska podkreśliła, podobnie jak w liście skierowanym do uczestników napisał przewodniczący Piotr Duda, iż ratyfikacja ZEKS jest bardzo ważna dla Solidarności i trzeba zintensyfikować prace nad nią, a głównym celem spotkania jest wspólna dyskusja przedstawicieli nauki, partnerów społecznych, strony rządowej i innych zainteresowanych podmiotów nad kwestiami związanymi z tą problematyką. Zaznaczyła również, że nie chodzi o spełnienie minimalnych kryteriów ratyfikacyjnych, ale o faktyczne podniesienie standardów pracy w wyniku implementacji postanowień ZEKS do polskiego porządku prawnego. Z kolei przewodniczący Lange zwrócił uwagę na problem zdefiniowania pojęcia godnego życia i godnej pracy oraz realizacji norm z tym związanych. Wśród aktualnie najważniejszych problemów wymienił takie kwestie, jak: godne warunki pracy, bhp, czas pracy, poziom wynagrodzeń, prawo do opieki zdrowotnej, do mieszkania, które powszechnie uważane są za kosztowne, argumenty związane z kosztami podnoszone są zaś niejednokrotnie w związku z procedurą ratyfikacyjną ZEKS.

Zasadnicza część seminarium podzielona została na trzy części, w każdej z nich miała miejsce również dyskusja związana z wystąpieniami prelegentów. Aktywny udział osób zgromadzonych na sali podkreślił ważkość tematyki spotkania i żywe nim zainteresowanie. Głos każdego był równie istotny, nad tym bowiem, czy ratyfikacja ZEKS jest możliwa do dokonania szybko, czy raczej będzie to proces powolny, zastanawiać się mieli wszyscy przybyli na seminarium. Niejednokrotnie akcentowano, że jest to wspólna sprawa wszystkich stron.

W pierwszym panelu znalazły się wystąpienia ekspertów dotyczące potrzeby ratyfikacji ZEKS. Moderatorem tej części była Barbara Surdykowska. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr Danuta Wiśniewska-Cazals z Rady Europy, na co dzień pracująca w Departamencie Europejskiej Karty Społecznej (EKS), dr Marcin Wujczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest także autorem obszernej opinii w zakresie zgodności polskich regulacji ze standardami ZEKS, przygotowanej na zamówienie Rady Dialogu Społecznego, oraz dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W drugiej części seminarium głos zabrali przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, a także strony rządowej. Moderatorem panelu był Sławomir Adamczyk z Działu Branżowo-Konsultacyjnego NSZZ Solidarność, który podkreślił potrzebę efektywnej ratyfikacji ZEKS. Swoje referaty wygłosili: dr Piotr Ostrowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Adam Gliksman z NSZZ Solidarność, prof. UW dr hab. Jacek Męcina, reprezentujący także Konfederację Lewiatan, Tomasz Kuydowicz reprezentujący Pracodawców RP. W drugim panelu zgromadzeni wysłuchali również głosu strony rządowej, reprezentowanej przez Joannę Maciejewską z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Komentarz prof. dr hab. Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej.

W trzeciej części seminarium, moderowanej przez Barbarę Surdykowską, wystąpili przedstawiciele nauki, którzy przedstawili kwestie szczegółowe dotyczące niektórych regulacji ZEKS. Dr hab. Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego mówił o prawie do godziwego wynagrodzenia (art. 4 ZEKS). O zagadnieniu prawa do rokowań zbiorowych (art. 6 ZEKS) mówiła dr Anna Reda-Ciszewska z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z kolei dr Katarzyna Roszewska, również reprezentująca Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiła kwestie związane z prawem osób niepełnosprawnych do samodzielności, integracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty (art. 15 ZEKS). Następnie regulacje szczegółowe ZEKS zaprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor
Maciej Zieliński mówił o prawie do zabezpieczenia społecznego (art. 12 ZEKS), natomiast kwestie związane z protokołem o skardze zbiorowej przedstawiła dr Agata Hauser.

Wystąpieniom poszczególnych osób towarzyszyła dyskusja z udziałem gości zgromadzonych na sali. Ożywione rozmowy na temat ratyfikacji ZEKS trwały także podczas przerw między poszczególnymi panelami. Głos każdej strony jest cenny w celu wypracowania wspólnego stanowiska i zdobycia materiałów do dalszych prac nad ratyfikacją, które z pewnością należy obecnie zintensyfikować. Z tezami wystąpień i zgromadzonymi w wyniku spotkania materiałami zaznajomieni zostaną członkowie Rady Dialogu Społecznego. Planowana jest także publikacja poseminaryjna, która w zamierzeniu organizatorów ma poruszać zarówno kwestie omówione już podczas spotkania w Poznaniu, jak i te, które zostały pominięte z racji krótkiego czasu, oraz kolejne seminaria. Najważniejsze jest jednak współdziałanie przedstawicieli nauki, partnerów społecznych oraz strony rządowej. Tylko dzięki współpracy mogą powstać owocne efekty. Działania koncepcyjne powinny być podejmowane i prowadzone w sposób nieustający, a nie ad hoc, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie celu, czyli ratyfikacji ZEKS.

 

Izabela Jakubowska
Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny