Sprawozdanie z konferencji: VII Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Cyrk z tym pracodawcą – pracodawca przyszłości, przyszłość pracodawcy

A A A

W dniach 13–15.9.2019 r. w Nieborowie już po raz siódmy odbyły się Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy, zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.


Wydarzenie to od lat stanowi stały punkt na liście wydarzeń naukowych środowiska młodych (ciałem i duchem!) adeptów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Przyświecają mu idee odformalizowanych spotkań naukowych, aktualności poruszanych zagadnień, zarówno naukowych, jak i dydaktycznych, nieskrępowanej dyskusji oraz integracji w otoczeniu natury. Podobnie jak przed rokiem, konferencja została zorganizowana przez komitet, w którego skład weszli dr Izabela Florczak, mgr Barbara Muszyńska, dr Marta Otto, dr Anna Piszczek, dr hab. Krzysztof Stefański – prof. nadzw. UŁ oraz oczywiście Emi – konferencyjny labrador. Mentorem Wrześniowych Spotkań z Prawem Pracy niezmiennie pozostaje ich pomysłodawca – prof. dr hab. Zbigniew Góral. Siódme Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy zostały objęte patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dra hab. Antoniego Różalskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Patronami medialnymi byli Monitor Prawa Pracy oraz Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. Tegoroczne Spotkania były wyjątkowe – po raz pierwszy odbyły się w założeniu EKO-friendly. Wspólne wysiłki Organizatorów i Uczestników pozwoliły znacznie zredukować generowanie odpadów.

Tematyka siódmej edycji Wrześniowych Spotkań skupiła się na dwóch korelujących ze sobą wątkach: nowoczesności i podmiotowości pracodawcy. Dało to podłoże do dyskutowania o podmioto­wości pracodawców wobec wyzwań przyszłości. Wprowadzenie do dyskusji o pracodawcach funkcjonujących w ramach zorganizowanych struktur, o tytule Duo cum faciuntidem non estidem, czyli po co klonować pracodawców, przygotowali dr Paweł Czarnecki (UKSW) i dr Michał Raczkowski (UW). Podczas dyskusji poruszane były takie wątki, jak określenie właściwych płaszczyzn rozwiązań dla wyzwań związanych z pracodawcami wielopodmiotowymi; (nie)zbieżność interesów przedsiębiorców i pracodawców (te drugie wynikają z norm prawa pracy); wola współczesnych pracowników do obejmowania ich ochroną socjalną na poziomie tradycyjnie ustalonym; konsekwencje multiplikowania pracodawców.

Od kilku edycji podczas Spotkań jeden z paneli przeznaczony jest na omawianie tematyki ubezpieczeniowej. W tym roku panel ten poprowadzili dr hab. Katarzyna Roszewska (UKSW) i dr Robert Marczak (ZUS), a zatytułowany był on PePeKi nie dla opieki – Pracownicze Plany Kapitałowe. Prezentacja oraz stanowiąca jej kontynuację dyskusja oscylowała wokół takiej tematyki, jak określanie ryzyka starości, niedołęstwa i niesamodzielności; możliwość uznawania opiekunów osób z niepełnosprawnościami za osoby zatrudnione i konsekwencje z tym związane – określenie podmiotu zatrudniającego; cechy PPK jako elementu oszczędzania indywidualnego oraz w końcu możliwość przełożenia instrumentu, jakim są PPK, na gospodarstwa domowe, w których występuje ryzyko niesamodzielności minimum jednego członka rodziny.

W kolejnym z paneli naukowych podjęto problematykę tzw. uberyzacji zatrudnienia. Panel pt. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom... – pracodawcy w świecie platform internetowych prowadzili dr Kamila Naumowicz (UWM) i dr Tomasz Bakalarz (UWr). Dyskusja dotyczyła aksjologii różnicowania pracowników, którą zaobserwować można we współczesnym świecie; pozytywnych oraz negatywnych konsekwencji zatrudniania za pośrednictwem platform internetowych; określania wymagań, jakie muszą spełniać osoby pracujące w ramach gig-economy, sprowadzając się po raz kolejny do próby odpowiedzi na pytanie – czy współczesny pracodawca zobowiązany jest zapewnić daleko idącą ochronę socjalną osobom zatrudnionym?

W ramach VII Wrześniowych Spotkań po raz drugi została zorganizowana sesja posterowa. Prezentowano podczas jej trwania następujące postery:

– Ewolucja delegowania pracowników w UE – mgr Jakub Grygutis (UJ);

– Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych bądź rozwiązania umowy o pracę jako pracownicze czyny nieuczciwej konkurencji – mgr Sabina Pochopień (UWr);

– Ocena okresowa nauczycieli akademickich – dr Katarzyna Żywolewska (UwB);

– Polecenie i rozkaz w służbach zmilitaryzowanych – dr Małgorzata Grześków (UWr);

– Pracodawca w (na) służbie – spojrzenie de lege lata i de lege ferenda – dr Eliza Mazurczak-Jasińska (UWr);

– Sytuacja na rynku pracy osób objętych szczególną ochroną trwałości stosunku pracy – dr Katarzyna Jaworska (UWM);

– Umowa o pracę sportową – mgr Michał Matuszak (UŁ);

– Wpływ reorganizacji jednostki Krajowej Administracji Skarbowej na trwałość stosunku służbowego – dr Wioletta Witoszko (UwB).


Podczas Wrześniowych Spotkań z Prawem Pracy zawsze odbywa się panel poświęcony aktualnościom z obszaru szkolnictwa wyższego i dydaktyki. W tym roku dotyczył on Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Szkolenie z jego wykorzystania, dostosowane do badania prac prawniczych, poprowadziła mgr Barbara Muszyńska z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytut Badawczego. Odpowiadała również na liczne pytania i rozwiewała wątpliwości, które wciąż budzi to nowe narzędzie.

Punktem kulminacyjnym Konferencji, jak co roku, było spotkanie z Mistrzem. Siódme Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. Walerian Sanetra, SSN w stanie spoczynku. Podczas spotkania Pan Profesor w pierwszej kolejności nawiązał do swoich bliskich od lat kontaktów naukowych z ośrodkiem łódzkim, których zdecydowanym potwierdzeniem było zaproszenie Pana Profesora do Nieborowa. Pan Profesor Sanetra wspominał relacje ze swoimi Mistrzami – Profesorami Janem Jończykiem, Maciejem Święcickim, Wacławem Szubertem, Wiktorem Jaśkiewiczem, Czesławem Jackowiakiem i Włodzimierzem Piotrowskim. Profesor podkreślił, że osoby te zawsze z dużym zaangażowaniem poświęcały swoją uwagę młodym naukowcom, co Profesor starał się również robić w ciągu swojej działalności naukowej. W dalszej kolejności Mistrz podzielił się z obecnymi swoimi przemyśleniami w zakresie uprawiania nauki prawa pracy, uznając, że najważniejsza jest w niej teoria, której tworzenie musi być podparte badaniami empirycznymi. Zachęcił również do odwagi naukowej i poszukiwania prawdy. Pan Profesor, jako wieloletni amator sportu, uczulał słuchaczy, że obowiązkiem każdego jest dbanie o swoją sprawność fizyczną oraz zdrowie celem zapewnienia sobie długiego i dobrego życia.

Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy to nie tylko nauka. Przywiązując dużą wagę do integracji środowiska, Organizatorzy zawsze starają się zapewnić również inne atrakcje. Pierwszego wieczoru, pomimo początkowo niesprzyjającej aury, odbyło się ognisko. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili pałac Radziwiłłów oraz przylegające do niego ogrody w Nieborowie, a wieczorem bawili się na imprezie, której tematyka pozostawała zgodna z tematem przewodnim Spotkań. Podczas zabawy pod hasłem „Fiu! Cze! Kosmiczna balanga”, w udekorowanej tematycznie sali, spotkać można było polską misję kosmiczną, UFO-ludki czy też postaci znane z Gwiezdnych Wojen i Star Trecka. Tempa wspólnym tańcom nadawał Pan Profesor Sanetra, swoją kondycją nie raz wprawiając w zakłopotanie młodszych kolegów.

Siódme Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy to, jak zawsze, wiele ciekawych dyskusji i odważnych uwag. Nowe pomysły i inspiracje. Odformalizowana atmosfera, jak zawsze, sprzyjała swobodnej wymianie poglądów i tak ważnej z punktu widzenia wyzwań naukowych integracji środowiska. Sprawozdanie to niech zakończone zostanie corocznym przesłaniem od Organizatorów, którzy pragną podziękować Uczestnikom za ich zaangażowanie widoczne na wielu płaszczyznach i wyrazić nadzieję, że w co najmniej tak licznym gronie wszyscy spotkają się we wrześniu 2020 r.
* Adiunkt w Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Katedrze Prawa Pracy, Uniwersytet Łódzki.

** Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z konferencji: VII Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Cyrk z tym pracodawcą – pracodawca przyszłości, przyszłość pracodawcy
Izabela Florczak , Barbara Muszyńska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny