Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Sytuacja urzędników administracji publicznej w dobie COVID-19

A A A

W dniu 29.6.2020 r. odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa: Sytuacja urzędników administracji publicznej w dobie COVID-19.

 

Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański, natomiast Sekretarzem dr Izabela Florczak. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski. Patronat medialny nad konferencją został objęty przez: Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante oraz Monitor Prawa Pracy.


Przedmiotem konferencji były regulacje ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) zmienione ustawą z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). Wymienione akty prawne popularnie nazywane są także tarczami antykryzysowymi (tak będą określane w dalszej części sprawozdania). Są to szczególne rozwiązania podyktowane obecną sytuacją epidemiczną i wywołanym nią kryzysem gospodarczym. Nie bez wpływu pozostają one także na zatrudnienie urzędników, co było przedmiotem referatów.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański, który powitał prelegentów, ekspertów, gości, podziękował patronom oraz organizatorom, a także podkreślił istniejące okoliczności skłaniające do zorganizowania wydarzenia.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowych oraz urzędów z całej Polski. Wystąpienia prelegentów podzielone zostały na dwa panele dotyczące kolejno: sytuacji urzędników administracji państwowej oraz sytuacji urzędników samorządowych. Oprócz prelegentów głos zabrali także eksperci: prof. dr hab. Ludwik Florek (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski). Ostatnią częścią konferencji była dyskusja.

Podczas pierwszego panelu tematem wystąpień prelegentów były regulacje wskazanych ustaw umożliwiające pogorszenie warunków zatrudnienia lub redukcję etatów urzędników administracji państwowej (art. 15zzzzzo i n. powołanej wyżej ustawy).

Pierwsze wystąpienie panelu, pt. Wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej, zostało wygłoszone przez dr hab. Agnieszkę Górnicz-Mulcahy (Uniwersytet Wrocławski). Prelegentka odniosła się do wskazanych wyżej regulacji, a także podniosła wiele wątpliwości z nimi związanych, takich jak: szeroki katalog pracowników, którzy mogą być objęci zmianami, kryteria wyboru tych pracowników czy wyłączenie ochrony szczególnej. Na uwagę zasługują rozważania dotyczące zgody pracownika na pogorszenie warunków zatrudnienia, którym prelegentka poświęciła znaczną część wystąpienia. Jak bowiem podkreślono, ustawodawca posłużył się charakterystyczną konstrukcją prawną, zgodnie z którą brak zgody na pogorszenie warunków jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem ze skutkami takimi jak: brak możliwości odwołania się do sądu, brak prawa do odprawy czy zasiłku dla bezrobotnych. Zdaniem prelegentki stwarza to duże wątpliwości co do tego, czy akt wyrażenia zgody przez pracownika będzie dobrowolny, a także czy uzasadniona i dopuszczalna jest opisana fikcja prawna.

Prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk (Uniwersytet Warszawski) wygłosił referat pt. Redukcja zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej. Prelegent w swoim wystąpieniu podzielił wątpliwości przedmówczyni, a także przedstawił swoje refleksje w tej materii. Za szczególnie interesującą należy uznać tezę, że opisywane mechanizmy są de facto ingerencją państwa w sferę zatrudnienia i w związku z tym redukcje etatów w administracji publicznej mogą być uznane za decyzję gospodarczą państwa podyktowaną sytuacją epidemiczną i kryzysem. Prelegent zwrócił także uwagę na wyłączenie przez ustawodawcę stosowania przepisów ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.) w tej materii, co wydaje się rozwiązaniem mniej korzystnym dla pracowników. Podjęta została także krytyka rozwiązań przyjmujących postać redukcji zatrudnienia jako zbyt daleko idących.

Ostatnie wystąpienie panelu, pt. Zmiany w zatrudnieniu w administracji państwowej w perspektywie związków zawodowych, wygłosił dr Jakub Szmit (Uniwersytet Gdański). Prelegent w swoim przemówieniu zaakcentował znaczące zmniejszenie roli związków zawodowych w przewidzianych przez ustawodawcę instytucjach, przejawiające się w: pominięciu kwestii reprezentatywności związków, wyłączeniu indywidualnej konsultacji czy szczególnej ochrony stosunku pracy.

Przedmiotem rozważań drugiego panelu była sytuacja urzędników samorządowych. W swoich wypowiedziach prelegenci odnosili się do regulacji mających wpływ na zatrudnienie tej grupy pracowników.

W pierwszym panelu wystąpienia dr Marcin Górski (Uniwersytet Łódzki) wygłosił referat pt. Praca zdalna w miejscu zamieszkania pracownika – praktyczne problemy z punktu widzenia pracodawcy samorządowego, w którym prelegent odniósł się do instytucji pracy zdalnej wprowadzonej w tarczy antykryzysowej. W referacie wskazano wiele wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym. Prelegent podkreślił brak precyzyjnych regulacji dotyczących władztwa pracodawcy w tym zakresie, co przekłada się na praktyczne problemy związane z dopuszczalnością polecania pracy zdalnej, możliwością wpływania przez pracodawcę na dysponowanie lokalem przez pracownika czy też korzystaniem z odpowiednich sprzętów.

Ostatni referat konferencji wygłosił prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański. W wystąpieniu pt. Regulacje tarczy antykryzysowej dotyczące pracowników samorządowych prelegent odniósł się w szczególności do instytucji przeniesienia pracowników samorządowych. Wątpliwości mówcy wzbudziły niektóre cechy tej instytucji. Podkreślono, że pracodawca ma możliwość przenoszenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zwrócono także uwagę na możliwość powierzenia pracy innego rodzaju. Ponadto skorzystanie przez pracodawcę z tego uprawnienia nie wymaga zgody pracownika.

Po wystąpieniach prelegentów swoje stanowiska przedstawili eksperci. W swoich wypowiedziach podzielili oni wyrażone wcześniej wątpliwości związane z regulacjami ustawy pozwalającymi na pogorszenie warunków zatrudnienia lub redukcję etatów, a także ich praktycznym stosowaniem. Zwrócono również uwagę, że trwałość zatrudnienia zawsze była istotną cechą pracy w administracji i argumentem za wyborem zatrudnienia w charakterze urzędnika, a obecna sytuacja spowodowała stan niepewności w tym aspekcie.

Pytania pojawiające się w dyskusji dotyczyły redukcji etatów. Uczestnicy odnosili się do kryteriów wyboru pracowników do zwolnień, a także do okoliczności uzasadniających podejmowanie tego rodzaju decyzji. Mając na względzie wskazane wątpliwości, krytycznie oceniano instytucje wprowadzone w tarczach antykryzysowych.

Konferencję zakończył prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański, dziękując prelegentom, ekspertom, a także pozostałym uczestnikom.
Piotr Sypecki  - doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Sytuacja urzędników administracji publicznej w dobie COVID-19
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny