Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych coraz bliżej

Założeniem ustawodawcy jest wprowadzenie możliwości wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Będzie to oznaczało brak konieczności tworzenia wersji papierowej tych dokumentów. Pracodawca będzie też mógł zmienić formę prowadzonej dokumentacji z papierowej na elektroniczną i na odwrót. Kolejnym założeniem projektu jest skrócenie czasu przechowywania akt z 50 na 10 lat.

Projekt zakłada też przyjęcie jako preferowanej bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Projekt wpłynął do Sejmu 7.11.2017 r. Skierowano go do pierwszego czytania.

Sygnaliści pod ochroną

Zgodnie z definicją przedstawioną w projekcie, sygnalistą będzie osoba fizyczna lub przedsiębiorca, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym, może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację życiową, zawodową lub materialną. Oznacza to, że sygnalistą będzie mógł zostać także pracownik. Status sygnalisty będzie nadawany przez prokuratora.

Informacje, które sygnalista zgłosi organom ścigania, będą musiały być wiarygodne i bezpośrednio dotyczyć podejrzenia popełnienia przestępstwa, m.in. korupcji, płatnej protekcji, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania brudnych pieniędzy.

Uchylenie statusu sygnalisty będzie następowało, jeżeli informacje, które organ otrzymał od sygnalisty, nie umożliwiły wszczęcia postępowania przygotowawczego. Uchylenie statusu będzie mogło nastąpić również w przypadku przedstawienia sygnaliście zarzutów popełnienia umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z sygnalistą umowy o pracę, jak również zmienić warunków umowy o pracę na mniej korzystne niż dotychczasowe w zakresie miejsca wykonywania pracy, czasu pracy oraz warunków wynagradzania, bez zgody prokuratora. Zgoda prokuratora będzie wymagana także przy zmianie innych niż umowa o pracę stosunkach umownych. Ochrona sygnalisty będzie trwać od momentu uzyskania statusu sygnalisty przez okres postępowania oraz dodatkowo
przez rok od daty umorzenia postępowania albo zakończenia postępowania karnego wszczętego przeciwko sprawcy przestępstwa prawomocnym orzeczeniem.

W razie gdyby podmiot rozwiązał umowę z sygnalistą bez zgody prokuratora bądź zmienił jej warunki na mniej korzystne – sygnaliście przysługiwać będzie odszkodowanie.

Projekt obecnie jest na etapie prac rządowych – opiniowania.

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W Sejmie ruszają prace nad projektem, który zakłada zniesienie od 1.1.2018 r. górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dla przypomnienia – obowiązujące przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. suma limitu wynosiła 127 890 zł.

Składki mają być odprowadzane od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zmiana ma skutkować brakiem potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego – szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy.

W Sejmie zakończono pierwsze czytanie nad projektem.

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Projekt zmian do ustawy o związkach zawodowych jest konsekwencją wyroku TK z 2.6.2015 r., K 1/13, zgodnie z którym art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie (a więc w szczególności osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych), został uznany za niezgodny z Konstytucją. Projekt realizuje wytyczne Trybunału, gdyż przyznaje uprawnienia związkowe osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, które są ekonomicznie zależne i które posiadają interesy grupowe wymagające ochrony.

Projekt zakłada zapewnienie osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy zrzeszanie się w związkach zawodowych, jeśli zostaną spełnione następujące przesłanki:

– osoby te nie zatrudniają do pracy zarobkowej innych osób,

– nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy oraz

– mają takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.

Projekt znajduje się na etapie prac w Sejmie – po zakończeniu etapu pierwszego czytania skierowano go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

r.pr. Robert Stępień,
starszy prawnik w kancelarii
Raczkowski Paruch

Paulina Szymczak-Kamińska,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny