Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zniesienie górnego limitu składek na ZUS trafiło do TK

Dla przypomnienia, obowiązujące przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. suma limitu wynosiła 127 890 zł.

Zgodnie z projektem ustawy składki mają być odprowadzane od całości przychodu. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie od 1.1.2019 r. Projekt zmian został 5.1.2018 r. skierowany przez Prezydenta RP do TK.

Inspektor ochrony danych osobowych, postępowanie kontrolne oraz odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych – jest projekt nowej ustawy

Ustawa reguluje kwestię wyznaczania inspektora ochrony danych, który zastąpi administratora bezpieczeństwa informacji. Opisuje warunki i tryb udzielania certyfikacji oraz akredytacji, reguluje postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Wprowadzona została także odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (dodatkowa, obok możliwości żądania odszkodowania przewidzianą przez RODO). Każda osoba (również pracownik), której prawa zostały naruszone, może żądać zaniechania takiego działania i domagać się, żeby podmiot, który dopuścił się naruszenia, dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Zdecydowano się na wprowadzenie takiej regulacji, aby dać wyraźną cywilnoprawną podstawę do wysuwania roszczeń o charakterze niemajątkowym, poza możliwością wysuwania ich na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Ustawa jest dodatkową regulacją obok rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zacznie obowiązywać od 25.5.2018 r.

Trwają prace na projektem ustawy. Zakończyły się konsultacje publiczne.

Sygnaliści pod ochroną

Wprowadzona zostanie instytucja sygnalisty. Prokurator zapewni ochronę przed zwolnieniem lub pogorszeniem warunków pracy pracownikowi, który doniesie mu o korupcji w zakładzie pracy (sygnalista). Ochrona będzie trwała przez całe postępowanie karne i rok po jego zakończeniu (nawet trzy – cztery lata). Jeżeli w tym czasie pracodawca zwolni pracownika bez zgody prokuratura (nawet z jego ewidentnej winy), to będzie musiał wypłacić mu dwuletnie wynagrodzenie.

Sygnalistą będzie mogła zostać osoba fizyczna lub przedsiębiorca, w przypadku których współpraca z wymiarem sprawiedliwości, polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym taka osoba jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym, może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację życiową, zawodową lub materialną. Status sygnalisty będzie nadawany przez prokuratora.

Informacje, które sygnalista zgłosi organom ścigania, będą musiały być wiarygodne i bezpośrednio dotyczyć podejrzenia popełnienia przestępstwa, m.in. korupcji, płatnej protekcji, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania brudnych pieniędzy.

Uchylenie statusu sygnalisty będzie następowało, jeżeli informacje, które organ otrzymał od sygnalisty, nie umożliwiły wszczęcia postępowania przygotowawczego. Uchylenie statusu będzie mogło nastąpić również w przypadku przedstawienia sygnaliście zarzutów popełnienia umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z sygnalistą umowy o pracę, jak również zmienić warunków umowy o pracę na mniej korzystne niż dotychczasowe, w zakresie miejsca wykonywania pracy, czasu pracy oraz warunków wynagradzania, bez zgody prokuratora. Zgoda prokuratora będzie wymagana także przy zmianie innych niż umowa o pracę stosunkach umownych. Ochrona sygnalisty będzie trwać od momentu uzyskania statusu sygnalisty przez okres postępowania oraz dodatkowo przez rok od daty umorzenia postępowania albo zakończenia postępowania karnego wszczętego przeciwko sprawcy przestępstwa prawomocnym orzeczeniem.

W razie gdyby podmiot rozwiązał umowę z sygnalistą bez zgody prokuratora bądź zmienił jej warunki na mniej korzystne – sygnaliście przysługiwać będzie odszkodowanie.

Projekt obecnie jest na etapie prac rządowych.

 

     

    • r.pr. Łukasz Chruściel, partner w kancelarii Raczkowski Paruch
    • r.pr. Robert Stępień, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

     

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny