Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Skrócenie czasu pracy dla wychowujących dzieci

Dnia 6.7.2018 r. wpłynęło stanowisko Rządu w zakresie proponowanych zmian.

Dla przypomnienia – zmiana ma polegać na wprowadzeniu regulacji, która skraca czas pracy pracownika – rodzica lub opiekuna dziecka, które nie ukończyło 15. roku życia. Czas pracy takiego pracownika nie będzie mógł przekraczać siedem godzin, a pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

W przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia do siedmiogodzinnego dnia pracy może korzystać jedno z nich.

W celu skorzystania z powyższego uprawnienia pracownik będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie.

Rada Ministrów negatywnie oceniła przedłożony projekt.

W ocenie Rady Ministrów w obecnym stanie prawnym Kodeks pracy przewiduje szeroki katalog uprawnień związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich dotyczących zarówno zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy), możliwości łączenia niektórych urlopów z wykonywaniem pracy, jak i zawiera rozwiązania umożliwiające elastyczne dostosowanie czasu pracy do potrzeb pracownika (telepraca, indywidualny rozkład czasu pracy, ruchomy czas pracy, system zadaniowego czasu pracy). Obecnie funkcjonujące rozwiązania już dziś umożliwiają obojgu rodzicom dostosowanie ich czasu pracy do realnych potrzeb związanych z opieką nad dzieckiem. Dodatkowo projektowana zmiana będzie zmuszała pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za jedną godzinę bez faktycznego świadczenia przez ten czas pracy, a wprowadzając bardzo długi okres stosowania siedmiogodzinnego dnia pracy (15 lat), przełoży się na równie długi okres ponoszenia przez pracodawcę kosztów z tym związanych. W ocenie Rządu wejście w życie projektowanych regulacji spowoduje, że pracodawcy będą podejmować działania zmierzające do zminimalizowania kosztów ich wprowadzenia. Rząd wskazał też, że projekt koliduje np. z brzmieniem art. 148 KP, który reguluje obowiązek wyrażania przez pracownika zgody na wykonywanie pracy powyżej ośmiu godzin na dobę w przypadku opiekowania się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia w określonych systemach czasu pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Nadal trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi PPK (kolejny projekt z 4.7.2018 r.) – obecnie na poziomie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Nowe brzmienie projektu utrzymuje niższe składki na PPK. Zmianie uległa wysokość wynagrodzenia uprawniająca do naliczania niższej składki. Projekt z 4 lipca wskazuje, że niższa stawka ma objąć osoby, których zarobki w danym miesiącu z różnych źródeł nie przekroczą kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (poprzedni projekt zakładał, że zarobki mają nie przekraczać kwoty 2100 zł). Tak samo jak w poprzednim brzmieniu projektu, zamiast dotychczas proponowanych 2% z ich wynagrodzenia na PPK trafiałoby nawet do 0,5%.

Nowy projekt zmienia warunki wyłączenia ze stosowania PPK. Przepisy ustawy nie będą stosowane w odniesieniu do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym. Poprzednia wersja projektu wskazywała, że aby być wyłączonym ze stosowania ustawy, do PPE musi przystąpić aż 50% osób zatrudnionych.

Należy również pamiętać, że PPK będzie obowiązywało tzw. osoby zatrudnione, tj.: pracowników, osoby „zatrudnione” na podstawie umów cywilnoprawnych (agencyjnych, zlecenia, umów o świadczenie usług, z wyjątkiem umów o dzieło), członków rad nadzorczych podlegających ubezpieczeniu (pobierających wynagrodzenie), osób wykonujących pracę nakładczą. W tym względzie nowy projekt nie wprowadza żadnych zmian.

Udział w PPK ma być dobrowolny. Oznacza to, że osoby zatrudnione automatycznie zapisane do PPK będą mogły podjąć decyzję o wypisaniu się z programu. Nowy projekt dodatkowo wskazuje, że decyzje o chęci uczestnictwa bądź rezygnacji nie będą mogły być podstawą do dyskryminacyjnego traktowania osób zatrudnionych.

Rezygnacja z programu oznaczać będzie brak obowiązku płacenia składek przez uczestnika i pracodawcę.

Zmiany dla małych przedsiębiorców w zakresie składek na ZUS

W dniu 27.6.2018 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Dnia 3.7.2018 r. projekt został skierowany do I czytania w komisjach.

Zgodnie z projektem, od 2019 r. wysokość składek ma być uzależniona od osiąganych przychodów. Niższe składki będą dotyczyły firm, których roczny przychód nie przekroczy wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowymi warunkami niższych składek są: niekorzystanie w tym samym czasie z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, prowadzenie w poprzednim roku kalendarzowym pozarolniczej działalności gospodarczej przez minimum 60 dni kalendarzowych oraz niewykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Ponadto osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie mogła korzystać z projektowanego mechanizmu przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.


r.pr. Grzegorz Ruszczyk, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

apl. adw. Marta Zalewska, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

apl. radc. Karolina Terech, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny