Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Wartość wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę

Dnia 30.8.2018 r. do Sejmu wpłynął projekt zmian do Kodeksu pracy zaproponowany przez klub poselski Nowoczesna. Zgodnie z propozycją pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia, będzie uwzględniał w niej kwotę proponowanego zasadniczego wynagrodzenia brutto.

Jeżeli wskazana kwota miałaby stanowić wyłącznie minimalną lub maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia, w ogłoszeniu będzie umieszczało się informację, iż kwota podlega negocjacji.

Proponowana kwota nie może być też mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co więcej, projekt przewiduje podleganie pracodawców karze grzywny (od 1 tys. do 30 tys. złotych), jeżeli zatrudnią oni pracownika za niższe wynagrodzenie niż wskazane w ogłoszeniu o pracę lub nie zamieszczą takiej informacji w ogłoszeniu.

Pracownicze plany kapitałowe

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) 4 września wpłynął do Sejmu, a 13 września odbyło się jego pierwsze czytanie.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele, które są określone w ustawie. Środki gromadzone w PPK co do zasady stanowią prywatną własność uczestnika PPK.

PPK będzie zobowiązany utworzyć każdy „podmiot zatrudniający” w rozumieniu ustawy o PPK, czyli zarówno pracodawca zatrudniający pracowników w ramach stosunku pracy, jak i podmiot, który współpracuje z pracownikami w ramach umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, umów o świadczenie usług). Wyjątkiem będą jedynie podmioty, które obejmie ustawowe zwolnienie z tego wymogu – tj. pracodawcy, którzy na dzień wejścia w życie ustawy prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadzają składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a poziom partycypacji wynosi co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Zgodnie z projektem obowiązek utworzenia PPK będzie spoczywał na podmiotach zatrudniających:

– co najmniej 250 osób – od 1.7.2019 r.,

– co najmniej 50 osób – od 1.7.2020 r.,

– co najmniej 20 osób – od 1.7.2020 r.,

– co najmniej 1 osobę oraz jednostki sektora finansów publicznych – od 1.1.2021 r.

Udział w PPK ma być dobrowolny. Oznacza to, że osoby zatrudnione automatycznie zapisane do PPK będą mogły podjąć decyzję o wypisaniu się z programu.

Składki uiszczane przez pracodawców i pracowników zostały podzielone na podstawowe (obowiązkowe) oraz dodatkowe (fakultatywne). Minimalna, miesięczna składka odprowadzana przez pracodawcę na PPK wyniesie 1,5% wynagrodzenia, natomiast maksymalna – 4%. W przypadku pracownika minimalna składka na PPK wyniesie 2% (przy czym pracownicy o niskich zarobkach, nieprzekraczających 120% minimalnego wynagrodzenia, będą mogli obniżyć wpłatę na PPK do 0,5%), a maksymalna – 4%.

Dane osobowe

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji został opublikowany nowy projekt zmian m.in. do Kodeksu pracy. Mowa o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

Nowy projekt wprowadza jednak kilka odmienności w stosunku do jego poprzedniej wersji.

Aktualnie proponowany art. 221a w § 1 wskazuje jak dotychczas, że zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż enumeratywnie wymienionych w katalogu danych. Nowy projekt regulacji wprowadza wyłączenie – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika nie będzie mogła stanowić podstawy do przetwarzania danych dotyczących karalności. Informacje dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń mogą być przetwarzane przez pracodawców wyłącznie zgodnie z art. 10 RODO.

Nowy projekt zakłada też, że wszelkie dane objęte art. 9 RODO (a więc szczególne kategorie danych, takie jak np. przekonania religijne, pochodzenie rasowe/etniczne itd.) mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z ich inicjatywy. W poprzedniej wersji projektu, przetwarzanie takich kategorii było dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

Projekt wskazuje też, że do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych nadane przez pracodawcę. Jest to nowość, gdyż poprzedni projekt wskazywał na „pracowników” w miejsce „osób”, co oznacza, że krąg takich osób będzie mógł być szerszy, a do pracy na danych będą mogły być dopuszczone nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Projekt wprowadza też zmiany do nie tak dawno uchwalonych przepisów dot. monitoringu w miejscu pracy. Projekt zmian jednoznacznie zakłada, że monitoring nie będzie mógł obejmować pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, natomiast w zakresie monitoringu pomieszczeń sanitarnych – wymaga uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej (jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy).


r.pr. Sandra Szybak-Bizacka, w kancelarii Raczkowski Paruch w biurze w Katowicach.

Marta Zalewska, aplikant adwokacki w kancelarii Raczkowski Paruch

Kinga Polewka, aplikant radcowski w kancelarii Raczkowski Paruch w biurze w Katowicach

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny