Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Do Sejmu 7.5.2019 r. wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zawiera on propozycję zniesienia limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadzenia uproszczeń w ich systemie.

Uproszczenia mają obejmować m.in. rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz wprowadzenie dodatkowych możliwości informowania uczestników pracowniczych planów kapitałowych poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdyby było to niemożliwe, umożliwienie przekazywania takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.


Unijna ochrona sygnalistów

Parlament Europejski 16.4.2019 r. przyjął dyrektywę, która ustanawia wspólne minimalne normy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Znajdzie ona zastosowanie do szerokiej kategorii osób obejmującej m.in. pracowników pracujących w sektorze prywatnym i w sektorze publicznym, jak również do osób, które zgłosiły naruszenia przed nawiązaniem stosunku pracy lub po jego ustaniu.

Osoby dokonujące zgłoszenia będą mogły zostać objęte ochroną, jeżeli w momencie dokonywania zgłoszenia miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe i że są one objęte zakresem stosowania dyrektywy.

Dokonanie zgłoszenia będzie możliwe na dwa sposoby: zarówno w ramach organizacji (zgłoszenie wewnętrzne), jak i poza nią (zgłoszenie zewnętrzne lub ujawnienie publiczne).

Na państwa członkowskie nałożono obowiązek ustalenia procedur dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, jak również zapewnienia, by tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona – bez wyraźnej zgody tej osoby – żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.

Rozciągając parasol ochronny nad sygnalistami, dyrektywa nie tylko przewiduje dla nich środki ochronne w postaci zakazu działań odwetowych, ale również zapewnia im dostęp do systemu wsparcia. Zobowiązuje przy tym państwa członkowskie do ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar dla podmiotów utrudniających dokonywanie zgłoszeń czy podejmujących działania odwetowe.

Po zakończeniu prac nad dyrektywą bieg rozpocznie dwuletni termin na dostosowanie do niej przepisów krajowych.

r. pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie,
doktorantka w katedrze prawa pracy
Uniwersytetu Łódzkiego

apl. radc. Kinga Polewka,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w biurze w Katowicach

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny