Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Koniec profilowania pomocy dla bezrobotnych

Z początkiem kwietnia bieżącego roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ów zakłada uchylenie przepisów dotyczących podziału bezrobotnych na III grupy według tzw. profilu pomocy i stanowi pokłosie wyroku TK z 6.6.2018 r. (K 53/16, Dz.U. poz. 1149). Trybunał stwierdził bowiem niezgodność przepisów o profilowaniu pomocy dla bezrobotnych z Konstytucją.

 

Poselski projekt ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych

W Sejmie trwają prace dotyczące kolejnego już poselskiego projektu dotyczącego pracy w placówkach handlowych w niedziele. Projekt, który wpłynął do Sejmu 20.2.2019 r. (skierowany do I czytania w komisjach – 6.3.2019 r.) zakłada przede wszystkim uchylenie w całości ustawy z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

Alternatywą dla zakazu handlu ma, w myśl twórców projektu, stać się regulacja ustawowa zapewniająca osobom zatrudnionym w centrach handlowych prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Naruszenie obowiązku udzielenia pracownikowi pracującemu w placówce handlowej owych dwóch gwarantowanych wolnych niedziel w miesiącu obwarowane zostało sankcją grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Wyłomem w ogólnej zasadzie mają być pracownicy, którzy dobrowolnie godzą się na zatrudnienie w weekendy oraz święta, pracując w systemie czasu pracy określonym w art. 144 KP (czyli w systemie pracy weekendowej).

 

Świadectwo pracy bez imion rodziców pracownika

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, będącym obecnie na etapie opiniowania, zmianie ulegnie załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Konieczność jej dokonania powstała w związku z uchwaleniem przez Sejm w 21.2.2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zmiana polegać ma w szczególności na usunięciu ze świadectw pracy punktu dotyczącego imion rodziców pracowników.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że jeżeli w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 a dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaistnieje konieczność wydania świadectwa pracy pracownikowi, od którego pracodawca – zgodnie z wcześniejszymi przepisami zawartymi w art. 221 KP pozyskał dane osobowe obejmujące imiona rodziców, pracodawca w wydawanym w tym okresie świadectwie pracy nie powinien wypełniać punktu dotyczącego imion rodziców tego pracownika, dlatego że nie będzie już mógł pozyskiwać takich danych od nowo zatrudnionych pracowników.

 

Badania psychologiczne kandydatów do szkoły zawodowej kształcącej kierowców ciężarówek

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie z 8.7.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy przewiduje wprowadzenie nowego wzoru orzeczenia psychologicznego obejmującego szerszą grupę osób, które mają zostać objęte obowiązkiem poddania się tego rodzaju badaniom. Do grupy owej należą m.in. kandydaci do szkoły ponadpodstawowej lub uczniowie szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa obejmuje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E. Modyfikacja treści rozporządzenia wynika z uprzednio dokonanych zmian w ustawie – Prawo oświatowe, dlatego by zapewnić możliwie szybko kompatybilność regulacji, planowane wejście rozporządzenia w życie to dzień następujący po dniu jego ogłoszenia.

 

BHP przy użytkowaniu wózków widłowych

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 5.4.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wynika z licznych wątpliwości przedsiębiorców dotyczących aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Nowe postanowienia precyzują, że do obsługi wózków widłowych dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat, co nie wynikało wprost z dotychczasowych przepisów. Przewidują one ponadto, jakie uprawnienia i zaświadczenia warunkują możliwość użytkowania wózków jezdniowych – m.in. są to uprawniania maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.

 


 

r.pr. Sandra Szybak-Bizacka - prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

Barbara Antczak - aplikantka radcowska w Raczkowski Paruch, doktorantka Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny