Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Dodatkowe dni wolne od pracy

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy zakłada wprowadzenie dwóch dni wolnych od pracy – a mianowicie: w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. Projekt wpłynął do sejmu 5 grudnia. 12 grudnia skierowano go do I czytania w komisjach.


Zmiany do ustawy o ZFŚS w związku z RODO

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 nadal znajduje się na tym samym etapie od ponad miesiąca, tj. po pierwszym czytaniu, które odbyło się 6.12.2018 r.

Projekt przewiduje wiele zmian nie tylko do Kodeksu pracy, w tym do nie tak dawno wprowadzonych przepisów dotyczących monitoringu, ale również do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W projekcie wskazano, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Potwierdzenie może odbywać się w szcze­gólności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Projekt wskazuje też (choć niejasno), przez jaki czas powinny być przechowywane przez pracodawcę otrzymane dane, odwołując się do pojęcia ich niezbędności i nakłada obowiązek sprawdzania, przynajmniej raz na rok, czy nadal istnieje niezbędność przechowywania zebranych danych.


Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy

W dniu 11 stycznia do Sejmu trafił projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian do postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z projektem sąd może, na wniosek pracownika podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy, udzielić zabezpieczenia w toczącym się postępowaniu poprzez nakazanie pracodawcy dalszego zatrudniania pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

Udzielenie zabezpieczenia będzie możliwe na każdym etapie postępowania w sprawach, w których pracownik ten dochodzi uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy. Jest to nowa instytucja w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa pracy.

Co istotne – podstawą do udzielenia zabezpieczenia będzie wyłącznie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd będzie mógł odmówić udzielenia zabezpieczenia, jeżeli roszczenie jest „mało prawdopodobne”.

Postanowienia o zabezpieczeniu będzie wzruszalne. Jeżeli pracodawca wykaże wysokie prawdopodobieństwo bezzasadności roszczenia, sąd uchyli swoje postanowienie.

Kolejna zmiana dotyczy już wszystkich pracowników (nie tylko tych podlegających szczególnej ochronie). Sąd w razie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub w momencie kiedy wyda orzeczenie o przywróceniu do pracy, na wniosek pracownika, może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Jest to nowość, gdyż dotychczas przepisy przewidywały taką możliwość wyłącznie w pierwszym przypadku – w razie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne.


Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy będzie tańsze

Aktualnie obowiązujące przepisy w sprawach z zakresu prawa pracy przewidują zwolnienie od kosztów sądowych dla pracownika z wyłączeniem opłaty 30 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Pracownik zobowiązany jest także do uiszczenia opłaty stosunkowej od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł.

Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw skierowany 16.1.2019 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu zwalnia pracownika wnoszącego powództwo z tej pierwszej opłaty (30 zł) oraz przyznaje całkowite zwolnienie od opłat dla strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Obowiązku uiszczania kosztów sądowych nie będzie też miała strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych wskutek wykonywania przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Pracownik będzie też zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty podstawowej od pism podlegających opłacie w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

Opłata podstawowa w kwocie 30 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia będzie w dalszym ciągu pobierana od pracodawcy.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych aktualnie pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł od takich pism, jak: apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nowy projekt zakłada wyłączenie stosowania tego przepisu, a więc zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty od wymienionych pism dla strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

apl. adw. Marta Zalewska,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny