Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Przywrócenie do pracy nie tylko na podstawie wyroku

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw znajduje się na etapie prac Rządu – opiniowania.

Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego.

Po pierwsze, sąd I instancji w razie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub orzeczenia o przywróceniu do pracy będzie mógł na wniosek pracownika nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Obecnie przepisy przewidują taką możliwość tylko w przypadku uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, długość trwania postępowania sądowego w I instancji w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne znacznie przekracza okres wypowiedzenia i w praktyce nie jest możliwe uzyskanie rozstrzygnięcia przed jego upływem. W związku z tym, w ocenie ustawodawcy jak najbardziej uzasadnione jest wprowadzenie możliwości nakładania takiego obowiązku również w wyroku przywracającym do pracy.

Kolejną planowaną zmianą jest możliwość udzielenia zabezpieczenia przez sąd na wniosek uprawnionego (pracownika podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy) poprzez nakazanie dalszego zatrudniania go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Udzielenie takiego zabezpieczenia będzie możliwe na każdym etapie postępowania, w którym pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy.

Podstawą do udzielenia zabezpieczenia będzie wyłącznie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Uzasadniając zaproponowaną zmianę, ustawodawca wskazuje, że gwarancje ochrony trwałości stosunku pracy m.in. działaczy związkowych zawarte w prawie materialnym powinny mieć odpowiednie przełożenie na ich prawa procesowe w razie zwolnienia.

Zmiany dla małych przedsiębiorców w zakresie składek na ZUS

Ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę 27.7.2018 r. przekazano do podpisu Prezydenta RP. Akt ten ma obowiązywać od 1.1.2019 r.

Zgodnie z ustawą niższa podstawa wymiaru składek będzie ustalana na podstawie przychodu przedsiębiorcy. Niskie składki będą dotyczyły przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekroczy wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Do obliczenia składki na mały ZUS ma być brany przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym.

Z niższych składek nie skorzystamy, gdy w tym samym czasie korzystamy z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w poprzednim roku kalendarzowym prowadziliśmy pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych czy też wykonujemy pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy.


  • r.pr. Sandra Szybak-Bizacka, kancelaria Raczkowski Paruch w biurze w Katowicach
  • r.pr. Łukasz Chruściel, partner w kancelarii Raczkowski Paruch kierujący biurem w Katowicach
  • r.pr. Paweł Sych, kancelaria Raczkowski Paruch w biurze w Katowicach
  • Marta Zalewska, aplikant adwokacki w kancelarii Raczkowski Paruch
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny