Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Nowe zasady terminowego zatrudniania

Trwają prace nad projektem zmian do Kodeksu pracy dotyczących w szczególności zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Nowelizacja zakłada zwłaszcza ograniczenie zawierania umów o pracę na czas określony nie tylko co do liczby tych umów, ale również ograniczenie czasowe. Zgodnie ze znowelizowanym art. 251 § 1 KP okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mógłby przekroczyć 33 miesięcy, a ponadto – łączna liczba takich umów nie mogłaby przekroczyć trzech. Przekroczenie któregokolwiek z tych limitów (zarówno co do liczby umów, jak i co do czasu ich trwania) byłoby równoznaczne w skutkach z zawarciem z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony. Od powyższej zasady projekt przewiduje kilka wyjątków. W szczególności ograniczenia co do liczby umów na czas określony oraz maksymalnego czasu ich trwania nie dotyczyłyby przypadków, w których umowy takie są zawierane w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy przez okres kadencji lub w przypadku prac o charakterze dorywczym i sezonowym. Największe wątpliwości budzi czwarte proponowane wyłączenie, zgodnie z którym powyższe ograniczenia nie znajdą zastosowania, gdy obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy uzasadniają zatrudnianie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy.

Obok zmian dotyczących zatrudniania na podstawie umów na czas określony zmiany dotyczą również ich wypowiadania. Projekt wprowadza okresy wypowiedzenia uzależnione od stażu pracy pracownika, tak jak to odbywa się w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. Oprócz zasad zawierania i wypowiadania umów na czas określony projektowane zmiany odnoszą się również do rodzajów umów o pracę, przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny (pracodawca mógłby zawrzeć z pracownikiem drugą taką umowę, jeżeli zaproponuje mu pracę innego rodzaju) oraz zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zatrudnienia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Rekompensowanie pracy w dni wolne

Obecne przepisy przewidują tylko jeden sposób zrekompensowania zatrudnionym pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (a więc najczęściej w tzw. wolną sobotę) ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 KP. Jak wynika z art. 1513 KP, w zamian pracodawca powinien udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Posłowie przedstawili projekt zmian do Kodeksu pracy w tym zakresie (druk Nr 2777). Propozycja poselska zakłada, że w razie braku możliwości udzielenia w takim przypadku dnia wolnego od pracy, pracodawca będzie mógł zrekompensować taką pracę dodatkiem do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 KP, tj. 100% za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy. Taką formę rekompensaty będzie też można stosować, gdy to pracownik wystąpi z wnioskiem o wypłatę dodatku zamiast dnia wolnego. Obecnie taka możliwość istnieje jedynie w przypadku pracy w niedziele i święta (art. 15111 § 3 KP). Inicjatywa zmiany przepisów ma na celu ujednolicenie regulacji w tym zakresie.

Urlop rodzicielski dla samotnego ojca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, która przewiduje, że z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać także samotni ojcowie. Obecnie prawo do urlopu ojca jest prawem pochodnym, ponieważ zależy od nabycia uprawnień przez matkę. Ojciec może więc skorzystać z tych urlopów, pod warunkiem że matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu macierzyńskiego. Projekt ustawy zakłada, że w razie śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem, z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

r.pr. Sławomir Paruch, partner
w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Robert Stępień, aplikant radcowski,
prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny