Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Nowe zasady terminowego zatrudniania

Trwają prace nad projektem zmian do Kodeksu pracy dotyczących w szczególności zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Nowelizacja zakłada w szczególności ograniczenie możliwości zawierania terminowych umów nie tylko co do ich liczby, ale również czasowo. Zgodnie ze znowelizowanym art. 251 § 1 KP, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mógłby przekroczyć 33 miesięcy, a ponadto łącznie można byłoby zawrzeć nie więcej niż trzy terminowe umowy. Proponowane zmiany dotyczą również wypowiadania terminowych umów. Projekt wprowadza okresy wypowiedzenia uzależnione od stażu pracy, tak jak następuje to w przypadku umów na czas nieokreślony. Ponadto nowelizacja dotyczy rodzajów umów o pracę, przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów na okres próbny (pracodawca mógłby zawrzeć z pracownikiem drugą taką umowę, jeżeli zaproponuje mu pracę innego rodzaju), a także zwalniania z obowiązku świadczenia pracy w okresie zatrudnienia wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Prace nad projektem znajdują się aktualnie na etapie konsultacji społecznych.

Więcej uprawnień dla rodziców

Prezydent przygotował projekt ustawy prorodzinnej, który ma chronić rodziców na urlopach wychowawczych przed rozwiązaniem umowy o pracę. Dokument trafił do konsultacji społecznych.

Projekt przewiduje, że rodzice, którzy skorzystają ze wszystkich przysługujących im uprawnień związanych z urodzeniem dziecka, będą chronieni przed zwolnieniem z pracy przez okres aż 40 miesięcy. Obecnie okres ochronny wynosi maksymalnie 33 miesiące. Projekt zakłada m.in. zmiany w wymiarze urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. W szczególności urlop rodzicielski miałby wynosić 32 tygodnie (obecnie jego wymiar to 26 tygodni). Co więcej, jeżeli rodzic zdecydowałby się łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy, to wówczas wydłużałby się czas, w jakim może on przebywać na urlopie. W konsekwencji wydłużeniu ulegałby również okres objęcia rodzica szczególną ochroną zatrudnienia z tytułu przebywania na urlopie. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiego mechanizmu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny