Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia

W Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk Nr 307). Projekt zakłada wydłużenie terminu do 14 dni do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi siedem dni. Celem projektu jest zrównanie terminów na odwołanie się przez pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy

Trwają prace nad projektem zmian do Kodeksu pracy obejmującego wprowadzenie obowiązku potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem go do pracy (a nie najpóźniej niż w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy tak jak jest to obecnie). Niewykonanie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawo pracownika. Ponadto projekt zakłada, że pracodawca zapozna nowego pracownika z treścią regulaminu pracy również przed dopuszczeniem go do pracy. Naruszenie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny.

Projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu (druk Nr 298).

Projekt zmian do ustawy o czasie pracy kierowców

Minister Infrastruktury i Rozwoju przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt opracowano w następstwie uchwały SN z 12.6.2014 r. (II PZP 1/14, Legalis), zgodnie z którą zapewnienie pracownikowi (kierowcy wykonującemu przewozy w transporcie międzynarodowym) odpowiedniego miejsca do spania w kabinie pojazdu nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Nowelizacja przewiduje ustalenie w rozporządzeniu wykonawczym do nowelizowanej ustawy stałego ryczałtu na pokrycie kosztów podróży służbowej. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość należności na pokrycie kosztów podróży służbowej (z uwzględnieniem czasu trwania podróży), limit za nocleg, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków. W projekcie sprecyzowano, że jeżeli kabina pojazdu spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym, wówczas zapewnienie miejsca do spania w takiej kabinie jest równoznaczne z zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu.

Obecnie projekt nadal znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Doprecyzowanie prac wzbronionych kobietom

Dnia 22.3.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie art. 176 KP, w którym proponuje się wskazanie, że prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią, nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. Jednocześnie projekt zakłada udzielenie upoważnienia dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zawierającego wykaz prac, których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Przy określaniu wykazu powinna być wykorzystana wiedza na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników środowiska pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Projekt znajduje się na etapie prac rządowych.

Projekt zmian do ustawy o związkach zawodowych

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawił się projekt zmian z 22.3.2016 r. do ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych. Proponowane zmiany są konsekwencją wyroku TK z 2.6.2015 r.,
K 1/13, w którym Trybunał stwierdził, że art. 2 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych, w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie (a więc w szczególności osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych), jest niezgodny z Konstytucją. Zakres proponowanych zmian jest bardzo obszerny i nie tylko przyznaje osobom wykonującym pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, ale także kilka innych uprawnień wynikających z członkostwa w związku zawodowym, które dotychczas były zastrzeżone wyłącznie dla pracowników (np. przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy objęcie takich osób szczególną ochroną zatrudnienia).

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W ustawie przyjęto rozwiązania wdrażające dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Projekt zakłada, że ustawa będzie miała zastosowanie do delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników, współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników oraz ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt znajduje się na etapie prac rządowych.

 

r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Robert Stępień,
aplikant radcowski, prawnik
w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny