Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy

Trwają prace nad projektem zmian do Kodeksu pracy obejmującego wprowadzenie obowiązku potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem go do pracy (a nie najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy tak jak jest to obecnie). Niewykonanie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Ponadto projekt zakłada, że pracodawca zapozna nowego pracownika z treścią regulaminu pracy również przed dopuszczeniem go do pracy. Naruszenie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny.

Projekt jest po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Skierowano go do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 298).

Nowelizacja doprecyzuje kodeksowe regulacje dot. prac wzbronionych kobietom

Dnia 30.3.2016 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 382). Ma zostać zmieniony art. 176 KP, zgodnie z którym przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia nie wolno zatrudniać kobiet. Komisja Europejska uznała ten przepis za niezgodny z dyrektywą 2002/73/WE zmieniającą dyrektywę Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Wprowadza bowiem zakaz zatrudnienia w tych warunkach w stosunku do wszystkich kobiet, a nie tylko wobec kobiet w ciąży i karmiących piersią, co do których zakaz jest rzeczywiście zasadny i zgodny z powyższą dyrektywą. W konsekwencji obecne przepisy stanowią przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci.

Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie art. 176 KP. Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie będą mogły być wykonywane jedynie przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią.

Projekt jest po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Skierowano go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zmiana systemu wynagradzania prezesów spółek państwowych

Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało przygotowany projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Nowa regulacja ma wprowadzić jednolite zasady wynagradzania osób zasiadających w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie poziom wynagrodzeń określa tzw. ustawa kominowa. Nie obejmuje ona jednak większości największych spółek z udziałem Skarbu Państwa (np. PZU, Orlen, KGHM). Skarb Państwa nie jest już bowiem większościowym akcjonariuszem w tych spółkach. Projekt ustawy rozszerza krąg podmiotów objętych ograniczeniami w zakresie wysokości wynagrodzenia. Nowe zasady mają być stosowane we wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa wykonuje prawo głosu, bez względu na wielkość swojego akcjonariatu.

Jednocześnie projekt przewiduje zmianę zasad ustalania wysokości wynagrodzenia takich osób oraz samą wysokość tych wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego osób zarządzających spółką ma być uzależniona od bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności.

Projekt określa także warunki przyznawania premii. Jej wypłata ma być uzależniona od efektów pracy mierzonej wykonaniem celów wskazanych w ustawie, takich jak np. obniżenie kosztów prowadzonej działalności, podniesienie poziomu zysku netto czy realizacja planu restrukturyzacji.

Ministerstwo Skarbu chce ograniczyć również wysokość odpraw dla odchodzących członków zarządów spółek do równowartości trzech miesięcznych wynagrodzeń. Warunkiem uzyskania takiej odprawy będzie co najmniej 12-miesięczny staż
w zarządzie danej spółki.

Projekt został skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W ustawie przyjęto rozwiązania wdrażające dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Projekt zakłada, że ustawa będzie miała zastosowanie do delegowania pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników, współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników oraz ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium RP.

Projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

Rząd przygotował projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Proponuje się, aby weszło ono w życie 1.9.2016 r.

Skład Komisji ma liczyć łącznie 14 członków: siedmiu przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz siedmiu przedstawicieli rządu. Rządowy projekt rozporządzenia przewiduje 18-miesięczną kadencję Komisji.

Celem Komisji jest długo wyczekiwane przez pracodawców i pracowników opracowanie dwóch nowych kodeksów pracy: kodeku pracy i kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

 

r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Robert Stępień,
aplikant radcowski, prawnik
w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny