Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 360).

Projekt przewiduje w szczególności określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on kierowany do pracy przez jedną, czy kilka agencji. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, dana agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Wystarczy zmienić agencję, z której usług korzysta pracodawca użytkownik, aby skierować tego samego pracownika do pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na kolejnych 18 miesięcy. To wypacza istotę pracy tymczasowej i w szczególności temu ma zapobiegać proponowana nowelizacja przepisów.

Projekt przewiduje również objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego. Wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia agencji pracy tymczasowej.

Prace nad projektem są na etapie Rady Ministrów.

Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt przepisów przewidujących możliwość wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Jednocześnie projekt zakłada skrócenie czasu przechowywania akt osobowych w wersji papierowej z 50 na 10 lat.

Projekt nadal znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Nowe zezwolenia na pobyt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmiany ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1990). Zmiany w dużym stopniu podyktowane są koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE. Projekt jest na etapie konsultacji.

W wyniku zmian poszerzy się przede wszystkim katalog zezwoleń na pobyt czasowy i zostaną wprowadzone dwa nowe zezwolenia, tj. w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, pożądane dla polskiej gospodarki. Będzie to odrębny rodzaj zezwolenia od tzw. niebieskiej karty UE. Starający się o ten rodzaj zezwolenia będą zwolnieni z obowiązku złożenia informacji od starosty dotyczącej możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu na lokalnym rynku pracy, tzw. testu rynku pracy. Zawody, dla których będzie można uzyskać to zezwolenie, określi rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju. Cudzoziemcy posiadający ten rodzaj zezwolenia czasowego będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały szybciej – już po czterech latach legalnego pobytu. Proponowane uproszczenie ma przyciągnąć do Polski pożądanych ekspertów, a także elastycznie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy.

Nowelizacja przewiduje także inne zmiany, które mają usprawnić procedury pobytowe. Zakłada się m.in. rezygnację z wymogu złożenia umowy zawartej pomiędzy cudzoziemcem a pracodawcą. Dotychczasowa praktyka wymuszała na pracodawcach zawieranie licznych aneksów do umów, które zmieniały datę rozpoczęcia pracy, tak aby dopasować się do daty otrzymania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę. Po zmianach wystarczające będzie złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.

Ważną zmianę stanowi także odstąpienie od traktowania tzw. testu rynku pracy jako braku formalnego w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę. Test nadal będzie potrzebny, jednak jego brak na początku postępowania nie będzie powodował odmowy jego wszczęcia. Dotychczas niektóre urzędy wojewódzkie wzywały do załączenia go w ciągu siedmiu dni pod rygorem odmowy wszczęcia postępowania. Po zmianach cudzoziemcy będą mogli dołączyć wyniki testu rynku pracy już w trakcie toczącego się postępowania.

r.pr. Robert Stępień,
starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Paulina Szymczak-Kamińska,
aplikant adwokacki, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny