Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Osoby niepełnosprawne będą pracowały krócej

Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym nie będzie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Obecnie czas pracy tych osób wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, natomiast skrócenie czasu pracy jest możliwe dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, uzasadniającego konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy. Nowelizacja ustawy jest konsekwencją wyroku TK z czerwca 2013 r., który zakwestionował zgodność z Konstytucją obecnie obowiązujących przepisów. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

Środki z FGŚP także w przypadku upadłości wtórnej

Dnia 12.6.2014 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowelizacja zakłada wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także w przypadku upadłości wtórnej. Celem nowelizacji jest wzmocnienie ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny. Chodzi o sytuację, gdy sąd innego państwa UE jako pierwszy ogłosi upadłość firmy, a sąd w Polsce podejmie postępowanie wtórne. Obecnie w polskim prawie tzw. wtórna upadłość nie jest przesłanką niewypłacalności.

Projekt dotyczący ograniczenia czasu trwania zatrudnienia na czas określony

Do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach trafił projekt grupy posłów SLD dotyczący maksymalnego łącznego czasu zatrudnienia pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony u jednego pracodawcy. Taki okres zatrudnienia nie mógłby być dłuższy niż 24 miesiące. Przekroczenie tego terminu miałoby oznaczać automatyczne zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony. Projekt tylko wyjątkowo dopuszcza wydłużenie zatrudnienia na podstawie umów na czas określony do 36 miesięcy (na mocy układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy, uzgodnionego ze związkami zawodowymi). Projekt zakłada również podniesienie maksymalnej wysokości odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę do wysokości wynagrodzenia za okres 12 miesięcy oraz zmiany w zasadach wypowiadania umów o pracę na czas określony (rozwiązanie takiej umowy za wypowiedzeniem miałoby być możliwe w przypadku umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy; w przypadku umów zawieranych na okres od 12 do 18 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosiłby 2 tygodnie, a w przypadku umów zawieranych na okres powyżej
18 miesięcy – 1 miesiąc).

Kolejny pakiet rozwiązań deregulacyjnych

Dnia 10 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt zakłada w szczególności:

1) umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę (nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli pracownika będzie zatrudniał na podobnym stanowisku);

2) zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,

3) ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców,

4) wprowadzenie zryczałtowanego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1.1.2015 r.

r.pr. Sławomir Paruch, partner
w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Robert Stępień, aplikant radcowski,
prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny