Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dla przypomnienia, obowiązujące przepisy ustawy systemowej określają, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. suma limitu wynosiła 127 890 zł.

Zgodnie z projektem ustawy składki mają być odprowadzane od całości przychodu. Zmiana będzie skutkować brakiem potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego – szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy.

Zaprojektowane zmiany mają wejść w życie od 1.1.2019 r. Projekt oczekuje na podpisanie przez Prezydenta RP.

Ograniczenie handlu w niedziele

Sejm przyjął ustawę dotyczącą ograniczenia handlu w niedziele. Zakaz handlu ma być wprowadzany stopniowo, począwszy od marca 2018 r. W 2018 r. nie będzie obejmował pierwszej i ostatniej niedzieli miesiąca oraz dwóch niedziel poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia i niedzieli poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy. W 2019 r. zakazem zostaną objęte również pierwsze niedziele miesiąca, a począwszy od stycznia 2020 r., także ostatnie niedziele miesiąca, z wyłączeniem stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakaz dotyczy nie tylko pracowników, ale również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zakres zastosowania ustawy budzi jednak wątpliwości. Niejasne są pojęcia placówki handlowej, czynności związanych z handlem oraz samego handlu. Dodatkowo ustawa przewiduje wiele wyjątków od zakazu, dotyczących w szczególności sklepów internetowych, stacji paliw czy placówek handlowych zlokalizowanych na dworach i lotniskach. Wprowadza również odrębną definicję niedzieli inną niż w Kodeksie pracy. Zgodnie z ustawą praca w niedzielę to praca w okresie 24 kolejnych godzin, przypadających między godz. 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę.

Z kolei 15.12.2017 r. wpłynęło stanowisko Senatu. Senat zdecydował się na wprowadzenie kilku poprawek, m.in. zmianę przepisu wyłączającego spod zakazu określonego w ustawie handel prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, poprzez wskazanie, że warunkiem wyłączenia powinna być działalność prowadzona we własnym imieniu i na własny rachunek, w celu wyeliminowania z wyłączenia niektórych form prowadzenia sklepów, np. działających na podstawie umowy agencji.

Projekt 18.12.2017 r. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dwie niedziele wolne dla pracujących w weekendy

W Sejmie toczą się prace nad zmianą do Kodeksu pracy.

Celem jest wprowadzenie dla pracownika pracującego w niedziele, w okresie czterech tygodni, co najmniej dwóch niedziel wolnych od pracy. Obecnie ma on prawo do co najmniej jednej wolnej niedzieli.

Planowana data wejścia w życie ustawy to 1.1.2018 r.

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych coraz bliżej

Założeniem ustawodawcy jest wprowadzenie możliwości wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Będzie to oznaczało brak konieczności tworzenia wersji papierowej tych dokumentów. Pracodawca będzie też mógł zmienić formę prowadzonej dokumentacji z papierowej na elektroniczną i na odwrót. Kolejnym założeniem projektu jest skrócenie czasu przechowywania akt z 50 na 10 lat.

Projekt zakłada też przyjęcie jako preferowanej bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Projekt znajduje się na etapie po pierwszym czytaniu. Swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Nadzwyczajna do spraw Deregulacji.


r.pr. Robert Stępień,
starszy prawnik w kancelarii
Raczkowski Paruch

Paulina Szymczak-Kamińska,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny