Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Rekompensowanie pracy w dni wolne

Posłowie przedstawili projekt zmian do przepisów Kodeksu pracy dotyczących rekompensowania pracy w dni wolne wynikające z rozkładu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (druk Nr 2777). Propozycja poselska zakłada, że w razie braku możliwości udzielenia w takim przypadku dnia wolnego od pracy, pracodawca będzie mógł zrekompensować taką pracę dodatkiem do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 KP (tj. dodatkiem 100%) za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy. Taką formę rekompensaty będzie też można stosować, gdy to pracownik wystąpi z wnioskiem o wypłatę dodatku zamiast dnia wolnego. Obecnie taka możliwość istnieje jedynie w przypadku pracy w niedziele i święta (art. 15111 § 3 KP). Inicjatywa ta ma na celu ujednolicenie regulacji w tym zakresie.

Projekt jest aktualnie poddawany konsultacjom społecznym.

Więcej uprawnień dla rodziców

Prezydent przygotował projekt ustawy prorodzinnej, który ma chronić rodziców na urlopach wychowawczych przed rozwiązaniem umowy o pracę. Dokument trafił do konsultacji społecznych.

Projekt przewiduje, że rodzica, który skorzysta ze wszystkich przysługujących mu uprawnień związanych z urodzeniem dziecka, nie będzie można zwolnić z pracy aż przez 40 miesięcy. Obecnie okres ochronny wynosi maksymalnie 33 miesiące.

Projekt zakłada też zmiany w wymiarze urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Urlop rodzicielski miałby wynosić 32 tygodnie (obecnie jego wymiar to 26 tygodni). Co więcej, jeżeli rodzic zdecydowałby się łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy, to wydłużałby się czas, w jakim mógłby przebywać na urlopie. W konsekwencji wydłużeniu ulegałby również okres objęcia rodzica szczególną ochroną z tytułu przebywania na urlopie. Obowiązujące przepisy nie przewidują takiego mechanizmu.

Kontrola bez uprzedzenia

W Sejmie złożony został poselski projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidujący w szczególności zlikwidowanie obowiązku uprzedzania pracodawcy przez PIP o planowanej kontroli. Obowiązujące przepisy przewidują zasadę zawiadamiania przedsiębiorcy przez organy kontroli o zamiarze jej wszczęcia. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia. Od tej zasady ustawa przewiduje liczne wyjątki.

r.pr. Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Robert Stępień, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny