Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047 ze zm.).

Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych. Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę treści działu II pt. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych załącznika Nr 1 do rozporządzenia. Zmiana ta polega na dostosowaniu wykazu prac wzbronionych młodocianym ze względu na narażenie na szkodliwe działanie czynników chemicznych i biologicznych. Dodatkowo wykaz ten uzupełniono o prace w narażeniu na działanie ołowiu i jego związków oraz azbestu, w tym o odesłania do przepisów wykonawczych w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Zmiany w zakresie przechowywania dokumentów pracowniczych

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmian przepisów dotyczących zasad przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym pracodawca musi prowadzić i przechowywać dokumentację kadrową w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeśli nie będzie przestrzegał tego obowiązku, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Dla większości dokumentów wymagane jest zachowanie formy pisemnej. W aktach osobowych pracownika gromadzone są dokumenty obligatoryjne oraz złożone dobrowolnie. Natomiast jeśli chodzi o dokumentację płacową, to płatnik składek jest obowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których ustala się podstawę wymiaru emerytury lub renty, przez 50 lat od zakończenia zatrudnienia danego pracownika. Akta osobowe i płacowe są dokumentacją tzw. niearchiwalną i mają ustalony 50-letni czas przechowywania. Po jego upływie są niszczone.

Projekt zmiany ustawy określa nowe okresy przechowywania dokumentacji. Mają się one różnić w zależności od rodzaju dokumentu i jego przydatności do różnych celów. Jedną z najistotniejszych modyfikacji przewidzianych w projekcie jest określenie trzech okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej:

1) okres zatrudnienia określony jako „0 lat”, oznaczający zniesienie obowiązku przechowywania danego dokumentu po zakończeniu pracy u konkretnego pracodawcy;

2) pięcioletni okres przechowywania – zarezerwowany dla dokumentacji, która może być przydatna przy dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy;

3) 50-letni okres przechowywania dokumentacji – zastrzeżony generalnie dla dokumentów gromadzonych w celu nabycia uprawnień emerytalno-rentowych.

Zmiany miałyby wejść w życie 1.1.2016 r.

Rekompensowanie pracy w dni wolne

W Sejmie trwają prace nad projektem zmian do przepisów Kodeksu pracy dotyczących rekompensowania pracy w dni wolne wynikające z rozkładu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (druk Nr 2777). Propozycja poselska zakłada, że w razie braku możliwości udzielenia w takim przypadku dnia wolnego od pracy pracodawca będzie mógł zrekompensować taką pracę dodatkiem do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 KP (tj. dodatkiem 100%) za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy. Taką formę rekompensaty będzie też można stosować, gdy to pracownik wystąpi z wnioskiem o wypłatę dodatku zamiast dnia wolnego. Obecnie taka możliwość istnieje jedynie w przypadku pracy w niedziele i święta (art. 15111 § 3 KP). Inicjatywa zmiany przepisów ma na celu ujednolicenie regulacji w tym zakresie.

Zmiany dotyczące umów na czas określony

Do Sejmu wpłynął projekt zmian do Kodeksu pracy (druk Nr 3321) dotyczący w szczególności zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Nowelizacja zakłada m.in. ograniczenie możliwości zawierania terminowych umów nie tylko co do ich liczby, ale również czasowo. Zgodnie ze znowelizowanym art. 251 § 1 KP:

– okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mógłby przekroczyć 33 miesięcy;

– łącznie te same strony mogłyby zawrzeć nie więcej niż trzy terminowe umowy ­– czwarta byłaby z mocy prawa uznawana za umowę zawartą na czas nieokreślony.

Proponowane zmiany dotyczą również wypowiadania terminowych umów. Projekt przewiduje, że okresy wypowiedzenia byłyby uzależnione od stażu pracy, tak jak jest to w przypadku umów na czas nieokreślony.

Ponadto nowelizacja dotyczy rodzajów umów o pracę, przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów na okres próbny (pracodawca mógłby zawrzeć z pracownikiem drugą taką umowę, jeżeli zaproponuje mu pracę innego rodzaju), a także zwalniania z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Projekt skierowano do pierwszego czytania w Sejmie.

Kontrola bez uprzedzenia

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) przewidujący w szczególności zlikwidowanie obowiązku uprzedzania pracodawcy przez PIP o planowanej kontroli (druk Nr 3002). Obecnie obowiązujące przepisy tej ustawy przewidują zasadę zawiadamiania przedsiębiorcy przez organy kontroli o zamiarze jej wszczęcia. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia. Od tej zasady ustawa przewiduje liczne wyjątki.

Projekt znajduje się w Sejmie, odbyło się pierwsze czytanie.

r.pr. Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Paulina Szymczak-Kamińska, aplikant adwokacki, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny