Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek

Sejm uchwalił zmiany w przepisach dot. ubezpieczeń społecznych. Zakładają one m.in. wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które będzie dokonywana jedna wpłata na wszystkie należności, do poboru których zobowiązany jest ZUS. Projekt nakłada na ZUS obowiązek wygenerowania do 31.12.2017 r. numerów indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek, w terminie umożliwiającym ich skuteczne poinformowanie i dokonanie na te rachunki płatności składek przypadających na styczeń 2018 r.

Ustawa wprowadza też zmiany w likwidacji instrumentu karania płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do ZUS. Obecnie, jeżeli nie nastąpi przekazanie przez ZUS składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie, z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia przez płatnika, ZUS wymierza dodatkową opłatę płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek. Opłata ta jest ustalana w ściśle określonej wysokości, tj. w wysokości odsetek za okres od następnego dnia po upływie terminu do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów. Opłaty nie wymierza się jedynie wtedy, gdy jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł. W ustawie proponuje się uchylenie przepisów ustawy, które dotyczą tych dodatkowych opłat wymierzanych przez ZUS.

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych. Zmiany obejmują w szczególności wyznaczenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on kierowany do pracy przez jedną, czy kilka agencji. Agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Ustawa przewiduje też, że umowy z pracownicami tymczasowymi będą przedłużane do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej i umowa uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży. Dzięki tej zmianie pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Wcześniej nie było to możliwe. Zgodnie z nowymi regulacjami agencje będą musiały też posiadać lokal dla swojej działalności.

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Ma wejść w życie 1.6.2017 r.

Zmiany w świadectwach pracy

W świadectwie pracy, które jest wystawiane pracownikowi tymczasowemu, agencja pracy tymczasowej będzie podawała informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego była wykonywana praca tymczasowa na podstawie umowy o pracę oraz okresy wykonywania takiej pracy. Zmiany mają na celu kontrolę dochowywania limitów zatrudniania pracowników tymczasowych u tego samego pracodawcy użytkownika wprowadzonych przez ustawę w przedmiocie zmian w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych.

Projekt znajduje się na etapie prac rządowych. Zmiany mają wejść w życie 1.6.2017 r.

Zakazu handlu w niedziele

Handel w niedziele w placówkach handlowych ma być zakazany, tak samo jak wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. W drodze wyjątku handel byłby dozwolony np. w wigilię Bożego Narodzenia lub Wielką Sobotę, jednak tylko do godziny 14.00. Za nieprzestrzeganie zakazu projekt przewiduje możliwość nałożenia na pracodawcę kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat dwóch.

Projekt znajduje się na etapie prac w Sejmie – 22.3.2017 r. wpłynęło stanowisko rządu. Na razie nie wiadomo, czy i w jakim kształcie projektowane przepisy wejdą w życie. Tym bardziej że w wielu miejscach wymagają one jeszcze dopracowania. W szczególności zakres zakazu przewidywanego w komentowanych przepisach jest niedostosowany do kodeksowego zakazu pracy w święto. Przykładowo zleceniobiorcy mogą pracować w święto w placówce handlowej (nie dotyczy ich zakaz kodeksowy), ale – zgodnie z projektowanymi przepisami – w niedzielę już nie.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Założeniem projektu jest wprowadzenie możliwości wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Będzie to oznaczało brak konieczności tworzenia wersji papierowej tych dokumentów, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów administracyjnych przechowywania dokumentów przez pracodawców. Będzie to rozwiązanie fakultatywne, ponieważ kolejnym założeniem projektu jest skrócenie czasu przechowywania akt w wersji papierowej z 50 na 10 lat.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

r.pr. Robert Stępień, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Paulina Szymczak-Kamińska, aplikant adwokacki, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny