Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Wydłużenie terminu na złożenie pozwu przez pracownika

W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewidujący wydłużenie i ujednolicenie terminów dotyczących składania przez pracowników powództw z zakresu prawa pracy związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem oraz żądaniem nawiązania umowy o pracę (druk Nr 524).

Obecnie pracownik ma siedem dni na odwołanie się do sądu pracy od dnia doręczenia mu pisma wypowiadającego umowę o pracę, 14 dni na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę oraz 14 dni na żądanie nawiązania umowy o pracę od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Projekt zakłada wydłużenie i ujednolicenie wszystkich wymienionych wyżej terminów do 30 dni.

Projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Zmiana systemu wynagradzania prezesów państwowych spółek

Do Sejmu wpłynął przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk Nr 514).

Nowa regulacja ma wprowadzić jednolite zasady wynagradzania osób zasiadających w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie poziom wynagrodzeń określa tzw. ustawa kominowa. Nie obejmuje ona jednak większości największych spółek z udziałem Skarbu Państwa (np. PZU, Orlen, KGHM). Skarb Państwa nie jest już bowiem większościowym akcjonariuszem w tych spółkach. Projekt ustawy rozszerza krąg podmiotów objętych ograniczeniami w zakresie wysokości wynagrodzenia. Nowe zasady mają być stosowane we wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa wykonuje prawo głosu, bez względu na wielkość swojego akcjonariatu.

Jednocześnie projekt przewiduje zmianę zasad ustalania wysokości wynagrodzenia takich osób oraz samą wysokość tych wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego osób zarządzających spółką ma być uzależniona od bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności.

Projekt określa także warunki przyznawania premii. Jej wypłata ma być uzależniona od efektów pracy mierzonej wykonaniem celów wskazanych w ustawie, takich jak np. obniżenie kosztów prowadzonej działalności, podniesienie poziomu zysku netto czy realizacja planu restrukturyzacji.

Ministerstwo Skarbu chce ograniczyć również wysokość odpraw dla odchodzących członków zarządów spółek do równowartości trzech miesięcznych wynagrodzeń. Warunkiem uzyskania takiej odprawy będzie co najmniej 12-miesięczny staż w zarządzie danej spółki.

Projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Regulacje dotyczące prac wzbronionych kobietom

W Sejmie zakończono prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 382). Projekt zakładał zmianę art. 176 KP, zgodnie z którym przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia nie wolno zatrudniać kobiet. Komisja Europejska uznała ten przepis za niezgodny z dyrektywą 2002/73/WE zmieniającą dyrektywę Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Wprowadza bowiem zakaz zatrudnienia w tych warunkach w stosunku do wszystkich kobiet, a nie tylko wobec kobiet w ciąży i karmiących piersią, co do których zakaz jest rzeczywiście zasadny i zgodny z powyższą dyrektywą. W konsekwencji obecne przepisy stanowią przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci.

Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie art. 176 KP. Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie będą mogły być wykonywane jedynie przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią.

Ustawę uchwalono 13.5.2016 r. Przekazano ją Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

Rząd przygotował projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Proponuje się, aby weszło ono w życie 1.9.2016 r.

Skład Komisji ma liczyć łącznie 14 członków: siedmiu przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz siedmiu przedstawicieli rządu. Rządowy projekt rozporządzenia przewiduje 18-miesięczną kadencję Komisji.

Celem Komisji jest długo wyczekiwane przez pracodawców i pracowników opracowanie dwóch nowych Kodeksów pracy: Kodeku pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i nadal znajduje się na etapie prac rządowych.

 

r.pr. Łukasz Chruściel,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Robert Stępień,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny