Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Skrócenie czasu pracy dla wychowujących dzieci – zmiany w Kodeksie pracy

Do I czytania w Sejmie 8.5.2018 r. skierowano projekt ustawy zakładający zmianę w Kodeksie pracy.

Zmiana ma polegać na wprowadzeniu regulacji, która skraca czas pracy pracownika – rodzica lub opiekuna dziecka, które nie ukończyło 15. roku życia.

Czas pracy takiego pracownika nie będzie mógł przekraczać siedem godzin, a pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

W przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia do siedmiogodzinnego dnia pracy może korzystać jedno z nich.

W celu skorzystania z powyższego uprawnienia pracownik będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie.

Zgodnie z uzasadnieniem czas uzyskany przez pracowników w wyniku zmiany ma pozwolić jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły czy przedszkola.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pracownicze programy emerytalne

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy. Ustawa została uchwalona przez Sejm 10.5.2018 r. i trafiła do prac Senatu.

Obecnie strony mają swobodę w określaniu okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego. Ustawa natomiast przewiduje, że umowa zakładowa nie będzie mogła przewidywać dłuższego niż trzy lata stażu pracy u danego pracodawcy, uprawniającego do uczestnictwa w programie.

Ustawa nakłada też na pracodawców obowiązki informacyjne. Pracodawca będzie obowiązany do przekazywania pracownikom w sposób zrozumiały, na piśmie (w postaci papierowej lub elektronicznej) informacji o warunkach funkcjonowania programu.

Natomiast na wniosek uczestnika programu (nie częściej niż raz w roku, niezwłocznie, w postaci papierowej lub elektronicznej) pracodawca będzie zobowiązany udzielić informacji o skutkach prawnych ustania zatrudnienia uczestnika w odniesieniu do środków gromadzonych na jego rachunku, a więc m.in.: o warunkach nabycia prawa do wypłaty i zwrotu zgromadzonych środków czy ich wartości. Informacja ta powinna być sporządzona jasnym, zwięzłym i zrozumiałym językiem.

W przypadku osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci oraz w przypadku byłego pracownika, pracodawca zobowiązany będzie udzielić informacji na temat: wartości zgromadzonych na rachunku byłego pracownika środków oraz stosowania takich samych zasad co do środków zgromadzonych na rachunku wobec wszystkich uczestników programu. A wszystko to w takiej samej formie jak przewidziana w akapicie powyżej.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w przepisach o związkach zawodowych

Zakres proponowanych zmian jest bardzo obszerny i nie tylko przyznaje osobom wykonującym pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, ale także wiele innych uprawnień wynikających z członkostwa w związku zawodowym, które dotychczas były zastrzeżone wyłącznie dla pracowników (np. przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy objęcie takich osób szczególną ochroną zatrudnienia).

Proponowane zmiany są konsekwencją wyroku TK z 2.6.2015 r. (K 1/13, Legalis). Projekt znajduje się w Sejmie – 11.5.2018 r. odbyło się drugie czytanie.


r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

apl. adw. Marta Zalewska,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny