Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę został przekazany do konsultacji społecznych.

Projekt zakłada wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, w wysokości 12 złotych brutto.

Obecnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wyłącznie dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w stawce miesięcznej i wynosi od 1.1.2016 r. 1850 zł brutto. Możliwe jest także ustalenie stawki godzinowej, z uwzględnieniem wskazanej stawki miesięcznej oraz wymiaru czasu pracy pracownika.

Nowe przepisy mają być stosowane bez względu na sposób ustalania w umowie wynagrodzenia (według stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itd.). Mają zacząć obowiązywać od 1.7.2016 r.

Ustawa o czasie pracy kierowców

Minister Infrastruktury i Rozwoju przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Projekt opracowano w następstwie uchwały (7) SN z 12.6.2014 r. (II PZP 1/14 OSNP 2014 Nr 12/2014, poz. 164). Zgodnie z uchwałą zapewnienie pracownikowi (kierowcy wykonującemu przewozy w transporcie międzynarodowym) odpowiedniego miejsca do spania w kabinie pojazdu nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1–3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Nowelizacja przewiduje ustalenie w rozporządzeniu wykonawczym do nowelizowanej ustawy stałego ryczałtu na pokrycie kosztów podróży służbowej. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość należności na pokrycie kosztów podróży służbowej (z uwzględnieniem czasu trwania podróży), limit za nocleg, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków. W projekcie sprecyzowano, że jeżeli kabina pojazdu spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym, wówczas zapewnienie miejsca do spania w takiej kabinie jest równoznaczne z zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

 

 

r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Robert Stępień,
aplikant radcowski, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny