Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zakaz handlu w niedziele – projektowane przepisy niedostosowane do kodeksowego zakazu pracy w święto

Do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Handel w niedziele w placówkach handlowych ma być zakazany, tak samo jak wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. W drodze wyjątku handel byłby dozwolony np. w wigilię Bożego Narodzenia lub wielką Sobotę, jednak tylko do godziny 14.00. Za nieprzestrzeganie zakazu projekt przewiduje możliwość nałożenia na pracodawcę kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat dwóch.

Z uwagi na bardzo wstępny charakter projektu nie komentujemy go na obecnym etapie w szerszym zakresie. Na razie nie wiadomo, czy i w jakim kształcie projektowane przepisy wejdą w życie. Tym bardziej że w wielu miejscach wymaga on jeszcze dopracowania. W szczególności zakres zakazu przewidywanego w komentowanych przepisach jest niedostosowany do kodeksowego zakazu pracy w święto. Przykładowo zleceniobiorcy mogą pracować w święto w placówce handlowej (nie dotyczy ich zakaz kodeksowy), ale – zgodnie z projektowanymi przepisami – w niedzielę już nie.

Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt przepisów przewidujących możliwość wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Jednocześnie projekt zakłada skrócenie czasu przechowywania akt osobowych w wersji papierowej z 50 na 7–10 lat. Projekt znajduje na etapie konsultacji publicznych.

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Proponowane zmiany obejmują modyfikacje przepisów prawa pracy w odniesieniu do małych przedsiębiorców. Przewidują w szczególności:

– podwyższenie liczby pracowników, której zatrudnianie przesądza o obowiązku wydania regulaminu pracy i wynagradzania do 50 pracowników; w przypadku zatrudniania nie mniej niż 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników, obowiązek wydania regulaminów powstawałby wyłącznie w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez zakładową organizację związkową;

– zmiany w zakresie obowiązku wystawiania świadectwa pracy;

– rozszerzenie kręgu pracodawców mogących domagać się od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności;

– wydłużenie dotychczasowego siedmiodniowego terminu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę do 14 dni.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

Powołana została Komisja Kodyfikacyjna prawa pracy. W skład Komisji weszli członkowie wskazani przez przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz rząd. Celem Komisji jest opracowanie dwóch nowych kodeksów: kodeksu pracy i kodeksu zbiorowego prawa pracy. Rozporządzenie w sprawie powołania Komisji weszło w życie 1.9.2016 r. i przewiduje jej 18-miesięczną kadencję.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Trwają prace nad projektem w Ministerstwie. Zakończył się etap konsultacji publicznych.

Projekt przewiduje w szczególności określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on kierowany do pracy przez jedną, czy kilka agencji. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, dana agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Wystarczy zmienić agencję, z której usług korzysta pracodawca użytkownik, aby skierować tego samego pracownika do pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na kolejnych 18 miesięcy. To wypacza istotę pracy tymczasowej i w szczególności temu ma zapobiegać proponowana nowelizacja przepisów.

Projekt przewiduje również objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego. Wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia agencji pracy tymczasowej.

 

r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

r.pr. Robert Stępień,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny