Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zawieranie i wypowiadanie umów na czas określony

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian do Kodeksu pracy, dotyczący zasad zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Zgodnie z założeniami projektu okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Po przekroczeniu tego okresu lub limitu liczby umów umowa będzie traktowana jak umowa na czas nieokreślony. Powyższe ograniczenia miałyby jednak nie znajdować zastosowania, w szczególności jeżeli pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnianie na czas określony, w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy.

Nowe przepisy mają również dać możliwość wypowiadania umów o pracę na czas określony. Długość okresu wypowiedzenia miałaby być uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony.

Projekt przewiduje również możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny, jeżeli pracownik zostaje zatrudniony w celu wykonywania pracy innego rodzaju. Możliwość taka nie wynika z aktualnie obowiązujących przepisów, choć została dopuszczona przez SN.

Składki emerytalne i rentowe od umów zlecenia

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami od 1.1.2016 r. obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych ma dotyczyć wszystkich umów zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcą, dopóki łączna wysokość wynagrodzenia wynikająca z tych umów nie przekroczy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowelizacja przewiduje również, że od 1.1.2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji.

Zmiany w pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych

Rada Ministrów przejęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne (m.in. bezrobotne lub poszukujące pracy, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, zatrudnione przez pracodawcę, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia) może uzyskać pomoc, jaką jest zwrot dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi o koszty dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych, adaptacji i zakupu sprzętu lub urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy bądź funkcjonowanie niepełnosprawnych w zakładzie pracy. Nowe przepisy rozszerzają krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca będzie mógł otrzymać ten zwrot. Zaproponowano, by zwrot kosztów objął wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawcę, a nie tylko tych, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.

Zmieniono także przepisy dotyczące zwrotu pracodawcom, prowadzącym zakłady pracy chronionej, dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Po zmianach pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej będzie mógł uzyskać zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, a nie jak dotychczas kosztów ich budowy lub rozbudowy. Zmieni się również wysokość refundacji z PFRON kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych.

Projektowane rozwiązania powinny wejść w życie 1.1.2015 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny