Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zmiany zasad wynagradzania prezesów spółek państwowych

Sejm uchwalił ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która ma zastąpić dotychczasową tzw. ustawę kominową.

Nowa regulacja wprowadza jednolite zasady wynagradzania osób zasiadających w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Rozszerza krąg podmiotów objętych ograniczeniami w zakresie wysokości wynagrodzenia również o te spółki, w których Skarb Państwa nie jest większościowym udziałowcem. Obecna tzw. ustawa kominowa dotyczy bowiem wyłącznie tych spółek, w których Skarb Państwa ma ponad 50% udziałów. Nie obejmuje większości największych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których Skarb Państwa nie jest większościowym udziałowcem. Nowe zasady mają być stosowane we wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa wykonuje prawo głosu, bez względu na wielkość swojego akcjonariatu.

Jednocześnie ustawa przewiduje zmianę zasad ustalania wysokości wynagrodzenia takich osób oraz samą wysokość tych wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego osób zarządzających spółką ma być uzależniona od bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności.

Ustawa określa także warunki przyznawania części zmiennej wynagrodzenia. Jej wypłata ma być uzależniona od efektów pracy mierzonej wykonaniem celów wskazanych w ustawie, takich jak np. obniżenie kosztów prowadzonej działalności, podniesienie poziomu zysku netto czy realizacja planu restrukturyzacji.

Ustawa ogranicza również wysokość odpraw dla odchodzących członków zarządów spółek do równowartości trzech miesięcznych wynagrodzeń. Warunkiem uzyskania takiej odprawy będzie co najmniej 12-miesięczny staż w zarządzie danej spółki.

Ustawa została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu 9.6.2016 r. Obecnie czeka na podpis Prezydenta. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wydłużenie terminu na złożenie pozwu przez pracownika

W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewidujący wydłużenie i ujednolicenie terminów dotyczących składania przez pracowników powództw z zakresu prawa pracy związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem oraz żądaniem nawiązania umowy o pracę (druk Nr 524).

Obecnie pracownik ma siedem dni na odwołanie się do sądu pracy od dnia doręczenia mu pisma wypowiadającego umowę o pracę, 14 dni na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę oraz 14 dni na żądanie nawiązania umowy o pracę od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Projekt zakłada wydłużenie i ujednolicenie wszystkich wymienionych wyżej terminów do 30 dni.

Projekt miał już swoje pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano go do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustawy o PIP

Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zakłada wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, która w 2017 r. ma wynosić 12 zł brutto. Obecnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wyłącznie dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Projekt zakłada jednocześnie, że strony w umowie zlecenia lub w umowie o świadczenie usług określą sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia bądź świadczenia usług. Jeżeli jednak tego nie zrobią, to przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie zobowiązany do przedłożenia informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Co więcej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, będą zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających takie informacje przez okres trzech lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – PIP uzyska zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne pracujące na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1.1.2017 r., z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1.9.2016 r. Projekt miał już swoje pierwsze czytanie w Sejmie i został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Robert Stępień,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny