Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zmiany w wieku emerytalnym – modyfikacje okresu ochronnego

Sejm 16 listopada uchwalił ustawę obniżającą wiek emerytalny – do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę dla kobiet i mężczyzn.

Ustawa zawiera przepisy przejściowe dotyczące ochrony przedemerytalnej, o której mowa w art. 39 KP. W przypadku pracowników, którzy w trakcie wejścia w życie nowych przepisów będą objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 KP, lub osób, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, utrzymany zostaje dotychczasowy okres ochronny (a więc do osiągnięcia wieku, który w świetle obecnie obowiązujących przepisów jest dla nich wiekiem emerytalnym). Innymi słowy, takie osoby będą korzystały z ochrony przez taki okres, przez jaki korzystałyby z niej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. To oznacza, że w praktyce mogą korzystać z ochrony dłużej niż do ukończenia 60. (w przypadku kobiet) lub 65. (w przypadku mężczyzn) roku życia.

Kolejny przepis przejściowy dotyczy takich osób, które – nawet gdyby były pracownikami w dniu wejścia w życie nowych przepisów – w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie miałyby jeszcze ochrony (z uwagi na to, że brakuje im więcej niż cztery lata do osiągnięcia aktualnie obowiązującego, wyższego wieku emerytalnego), ale jednocześnie pozostaje im nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia nowego, niższego wieku emerytalnego (co oznacza, że zgodnie z nowymi przepisami powinni już być w okresie ochronnym). Chodzi zatem o osoby młodsze niż w przypadku opisanym powyżej – takie, które mają co najmniej 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni), ale nie więcej niż: aktualny, wyższy wiek emerytalny minus cztery lata. Okres ochronny w przypadku takich osób będzie wynosił cztery lata od dnia wejścia w życie nowych przepisów. W ten sposób okres ochronny zostanie dostosowany do nowego, niższego wieku emerytalnego, poprzez przyznanie takim osobom ochrony, której – w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, mając na uwadze wyższy wiek emerytalny – jeszcze by nie mieli.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1.10.2017 r. Teraz trafi do Senatu.

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – zmiany dotyczące ustalania regulaminów, dłuższe terminy na odwołanie

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Proponowane zmiany obejmują modyfikacje przepisów prawa pracy w odniesieniu do małych przedsiębiorców. Przewidują w szczególności:

1) Podwyższenie liczby pracowników, której zatrudnianie przesądza o obowiązku wydania regulaminu pracy i wynagradzania do 50 pracowników; w przypadku zatrudniania nie mniej niż 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników obowiązek wydania regulaminów powstawałby wyłącznie w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez zakładową organizację związkową.

2) Zmiany w zakresie obowiązku wystawiania świadectwa pracy.

3) Wydłużenie dotychczasowego siedmiodniowego terminu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę do 21 dni.

Projekt znajduje się w Sejmie. Odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu.

Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej

W Radzie Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Główne założenia projektu to:

1) Umożliwienie korzystania z elektronicznej komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Projekt zakłada, że dokumenty, w których pracownik i pracodawca składają oświadczenia woli, mające istotny wpływ na przebieg zatrudnienia pracownika, wymagają dla ważności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to np. oświadczeń woli o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy o pracę – te będą mogły być składane w formie pisemnej lub elektronicznej (z podpisem elektronicznym). Inaczej będzie w przypadku przekazania informacji w postaci elektronicznej – takie informacje (niebędące oświadczeniami woli) nie będą wymagały opatrzenia podpisem elektronicznym.

2) Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

3) Skrócenie okresu przechowywania tej dokumentacji z 50 do 10 lat.

Zakazu handlu w niedziele

Do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Handel w niedziele w placówkach handlowych ma być zakazany, tak samo jak wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. W drodze wyjątku handel byłby dozwolony np. w wigilię Bożego Narodzenia lub Wielką Sobotę, jednak tylko do godziny 14.00. Za nieprzestrzeganie zakazu projekt przewiduje możliwość nałożenia na pracodawcę kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat dwóch.

Odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie. Projekt skierowano do prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na razie nie wiadomo, czy i w jakim kształcie projektowane przepisy wejdą w życie. Tym bardziej że w wielu miejscach wymagają jeszcze dopracowania. W szczególności zakres zakazu przewidywanego w komentowanych przepisach jest niedostosowany do kodeksowego zakazu pracy w święto. Przykładowo, zleceniobiorcy mogą pracować w święto w placówce handlowej (nie dotyczy ich zakaz kodeksowy), ale – zgodnie z projektowanymi przepisami – w niedzielę już nie.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Projekt przewiduje w szczególności określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on kierowany do pracy przez jedną, czy kilka agencji. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, dana agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Wystarczy zmienić agencję, z której usług korzysta pracodawca użytkownik, aby skierować tego samego pracownika do pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na kolejnych 18 miesięcy. To wypacza istotę pracy tymczasowej i w szczególności temu ma zapobiegać proponowana nowelizacja przepisów.

Projekt przewiduje również objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego. Wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia agencji pracy tymczasowej.

Prace nad projektem kontynuuje Stały Komitet Rady Ministrów.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Nowe zezwolenia na pobyt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach. Zmiany podyktowane są koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE. Projekt jest na etapie konsultacji.

W wyniku zmian poszerzy się przede wszystkim katalog zezwoleń na pobyt czasowy i zostaną wprowadzone dwa nowe zezwolenia, tj. w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, pożądane dla polskiej gospodarki. Będzie to odrębny rodzaj zezwolenia od tzw. niebieskiej karty UE. Starający się o ten rodzaj zezwolenia będą zwolnieni od obowiązku złożenia informacji od starosty dotyczącego możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu na lokalnym rynku pracy, tzw. testu rynku pracy. Zawody, dla których będzie można uzyskać to zezwolenie, określi rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju. Cudzoziemcy posiadający ten rodzaj zezwolenia czasowego będę mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały szybciej – już po czterech latach legalnego pobytu. Proponowane uproszczenie ma przyciągnąć do Polski pożądanych ekspertów, a także elastycznie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy.

Nowelizacja przewiduje także inne zmiany, które mają usprawnić procedury pobytowe. Zakłada się m.in. rezygnację z wymogu złożenia umowy zawartej pomiędzy cudzoziemcem a pracodawcą. Dotychczasowa praktyka wymuszała na pracodawcach zawieranie licznych aneksów do umów, które zmieniały datę rozpoczęcia pracy, tak aby dopasować się do daty otrzymania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę. Po zmianach wystarczające będzie złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.

Ważną zmianę stanowi także odstąpienie od traktowania tzw. testu rynku pracy jako braku formalnego w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę. Test nadal będzie potrzebny, jednak jego brak na początku postępowania nie będzie powodował odmowy jego wszczęcia. Dotychczas niektóre urzędy wojewódzkie wzywały do załączenia go w ciągu siedmiu dni pod rygorem odmowy wszczęcia postępowania. Po zmianach cudzoziemcy będą mogli dołączyć wyniki testu rynku pracy już w trakcie toczącego się postępowania.

 

r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch

r.pr. Robert Stępień,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny