Projekty ustaw

A A A


Wykonywanie pracy zdalnej na kwarantannie

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Wskazano, że w przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny nie przysługuje świadczenie chorobowe. Do wykonywania pracy zdalnej w tym trybie mają być stosowane przepisy ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych regulujące warunki wykonywania pracy zdalnej. Zmiana została przewidziana w ustawie z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.


Zmiana wysokości świadczeń chorobowych z tytułu kwarantanny lub izolacji dla osób zatrudnionych w podmiotach pomocy społecznej

Ubezpieczonym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, którzy podlegają kwarantannie luz izolacji w warunkach domowych, na skutek pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ma przysługiwać 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar ma wynosić 100% podstawy wymiaru. Regulacja ma obowiązywać przez okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podstawa wymiaru świadczenia ma podlegać przeliczeniu, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy wypłacone będzie w niższej wysokości, niż przewidują nowe przepisy.

Zmiana została przewidziana w ustawie z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.


Zmiana wysokości świadczeń chorobowych dla członków ochotniczej straży pożarnej

Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa, u której stwierdzono zakażenie lub zachorowanie na chorobę określoną w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby, miesięczny wymiar przysługującego zasiłku chorobowego ma wynosić 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Z kolei dla osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa, która na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby, miesięczny wymiar przysługującego zasiłku chorobowego ma wynosić 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zmiany zostały przewidziane w ustawie z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.


Zmiana wysokości świadczeń chorobowych z tytułu kwarantanny lub izolacji dla służby medycznej

Ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, ma przysługiwać prawo do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 KP, lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Regulacja ma obowiązywać przez okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podstawa wymiaru świadczenia ma podlegać przeliczeniu, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy wypłacone będzie w niższej wysokości, niż przewidują nowe przepisy.


Dodatek do wynagrodzenia dla służby medycznej przy pracy z COVID-19

Ustawa z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, którą Prezydent podpisał 3 listopada br., przewiduje dla pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy nie zostali skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz którzy uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, comiesięczny dodatek do wynagrodzenia. Dodatek ten ma wynosić 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana. Regulacja ma obowiązywać przez okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

28 października br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która usuwa przepis dot. omawianego dodatku. Ustawa 29 października br. została przekazana do Senatu.


Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie oraz nowe świadczenia w związku z tarczą antykryzysową

26 października br. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z założeniami projektu zmianie ma ulec termin składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń na dzień 10.6.2021 r., samo zaś dofinansowanie ma być udzielane do 30.6.2021 r. Ustawa przewiduje jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla indywidualnych przedsiębiorców, a także zwolnienie ze składek ZUS dla płatników za listopad 2020 r., w sytuacji gdy nastąpił spadek przychodów z działalności. Ulgi mają dotyczyć przedsiębiorców wybranych branż: sprzedażowej, gastronomicznej, filmowej, fotograficznej, sportowej, fizjoterapeutycznej i paramedycznej. Dodatkowo do ustawy została wprowadzona poprawka Komisji przewidująca zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r. również dla płatników prowadzących działalność organizatorów turystyki. Komisja wprowadza również poprawkę przewidującą dotację do 5000 zł dla mikro- i małych przedsiębiorców, z wybranych branż, m.in.: sprzedażowej, gastronomicznej, filmowej, fotograficznej, sportowej, fizjoterapeutycznej i paramedycznej, artystycznej i rozrywkowej. Warunkiem otrzymania dotacji ma być m.in. spadek przychodów z działalności.


Ograniczenie wysokości ulgi abolicyjnej i zmiany dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego

28 października br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa 29 października br. została skierowana do Senatu.

Najważniejsze zmiany dla osób fizycznych dotyczą ograniczenia ulgi abolicyjnej oraz opodatkowania dochodów z wykonywania wolnych zawodów stawką zryczałtowaną.

Wysokość ulgi abolicyjnej, z której korzystają polscy rezydenci podatkowi, osiągający przychody w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące metodę odliczenia podatku zagranicznego, ma być ograniczona do kwoty 1360 zł.

Ustawa rozszerza krąg indywidualnych przedsiębiorców mogących płacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Do katalogu tego wejdą m.in.: tłumacze, radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, księgowi i inżynierowie budownictwa, świadczący usługi osobiście, tzn. bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Obniżone zostaną także wysokości niektórych stawek ryczałtu (np. z 20% na 17% dla wolnych zawodów). Dodatkowo zwiększeniu ma ulec limit przychodu rocznego, który będzie uprawniać do skorzystania ze zryczałtowanego podatku z 250 000 do 2 000 000 euro.
dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

adw. Natalia Basista, prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty ustaw
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny