Projekty aktów prawnych

A A A

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

12.12.2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy, którego celem jest zobowiązanie pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaoferować kandydatom aplikującym na dane stanowisko. Obecnie w polskim prawie nie istnieje obowiązek zamieszczania w publikowanych ogłoszeniach o możliwości zatrudnienia pracownika informacji na temat proponowanego wynagrodzenia brutto. Wśród projektowanych zmian zaproponowano również rozszerzenie katalogu wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracowniczym. Osobie odpowiedzialnej za naruszenie obowiązku zamieszczania informacji o proponowanym przedziale wynagrodzenia oraz nawiązania stosunku pracy za wynagrodzeniem mniejszym niż przewidziane w opublikowanej informacji o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku będzie groziła kara grzywny.

Wśród przewidywanych skutków nowelizacji Kodeksu pracy autorzy wskazują, że podawanie proponowanego przedziału wynagrodzenia zmniejszy ryzyko dyskryminacji płacowej, zwiększy wydajność procesów rekrutacyjnych, pozwoli pracownikom na bardziej świadome i racjonalne wybory zawodowe, a wprowadzony obowiązek publikowania informacji o proponowanej stawce wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę pomoże realizować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

8.1.2020 r. projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

29.1.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosił projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw celem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28.6.2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 16). Termin transpozycji tej dyrektywy mija 30 lipca br. (zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. dyrektywy).

Implementowana dyrektywa miała w szczególności na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego.

Oprócz implementacji wyżej opisanej dyrektywy projekt ustawy zmieniającej ma na celu zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie PIP w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych, z akt podatkowych i tych, które są objęte tajemnicą skarbową.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

20.12.2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłosił projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z 20.6.2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/1155”, zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z 13.7.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz. UE L Nr 243, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „kodeksem wizowym” oraz wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie celu Nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Celem Nr 5 w tym dokumencie jest osiągnięcie stanu, w którym wszyscy urzędnicy imigracyjni („all imigration officials”) bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych, względnie informacji wrażliwych („regardless of clerance level”) będą sprawdzani pod względem dotychczasowej karalności („screen […] for a criminal history”). Strona amerykańska oczekuje dokonywania sprawdzeń karalności w odniesieniu do czynów zabronionych, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym. Ustanowiony został termin 45-dniowy na przedstawienie planu wykonania tego celu i termin 180-dniowy (sześć miesięcy) na jego wykonanie.


Ministerialny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

7.2.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej w celu doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz rozszerzenia katalogu tych kosztów. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi projekt rozporządzenia precyzuje zasady dotyczące finansowania ze środków PFRON poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników zakładów aktywności zawodowej. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania.
dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski


apl. adw. Dominik Adamczyk, prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny