Projekty aktów prawnych

A A A

Uchylenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta

Grupa posłów 12.12.2020 r. wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Celem projektu jest zagwarantowanie osobom pracującym w niedziele co niemniej dwóch niedziel wolnych w trakcie 4 tygodni oraz uchylenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Nie będzie to dotyczyło systemu pracy weekendowej polegającej na organizowaniu pracy w piątki, soboty i niedziele.

Przypomnijmy, że obecnie pracownicy wykonujący pracę w systemach czasu pracy lub na stanowiskach, na których dozwolona jest praca w niedziele, mają prawo do co najmniej jeden wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni.

Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w dłuższej perspektywie czasowej przyniesie negatywne skutki społeczne i gospodarcze, ponieważ uderza ona w szczególności w pracowników (i zatrudniających ich przedsiębiorców) oraz konsumentów. Szacuje się bowiem, że spowoduje spadek liczby miejsc pracy od 36 do 85,5 tys., a w szczególności zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu od dnia ogłoszenia, co ułatwi dostosowanie systemów czasu pracy obowiązujących w placówkach handlowych. Podkreśla się również, że przyjęcie ustawy korzystnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Przywrócenie warunków prowadzenia działalności handlowej równych dla wszystkich placówek handlowych zapewni bowiem równe traktowanie przedsiębiorców. Skorzystają w szczególności ci przedsiębiorcy, którzy mają ograniczone możliwości prowadzenia handlu w niedziele osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.


Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Do Sejmu 12.12.2019 r. wpłynął projekt ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z FUS dotyczący zniesienia zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity. Projektowane rozwiązania mają obejmować renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno z systemu powszechnego, jak i systemu rolnego), renty socjalne oraz renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych. Dnia 8 stycznia br. projekt skierowano do pierwszego czytania w komisjach.


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Do Sejmu 14.12.2019 r. wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który dotyczy modyfikacji zasad waloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego polegającej na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej ma wynosić 2745,83 zł, a świadczenia emerytalnego co do zasady 1210,99 zł miesięcznie. Ustawa została uchwalona i 10 stycznia br. przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. Ma wejść w życie 1 marca br.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Do Sejmu 5.12.2019 r. wpłynął poselski projekt zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt przewiduje likwidację obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców. Jest motywowany tym, że od 1.1.2020 r. do 1500 zł wzrosła wysokość obciążenia finansowego polskich przedsiębiorców z tytułu składek ZUS. Możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, proporcjonalnie do wysokości przychodu dotyczy jedynie tych osób, które uzyskały przychód w 2018 r. w kwocie nieprzekraczającej 63 000 zł. Ponadto składki ZUS muszą być opłacane przez przedsiębiorców co miesiąc, niezależnie od tego, czy działalność przedsiębiorcy generuje stratę czy zysk. Tymczasem we Francji wysokość składki jest proporcjonalna do uzyskiwanego przez przedsiębiorcę dochodu, w Wielkiej Brytanii wysokość ryczałtu jest uzależniona od wysokości dochodów, dla dochodu 2800 zł ryczałt wynosi 60 zł, przy dochodzie 2800–8000 zł składka wynosi 320 zł, a dochód powyżej 8000 zł jest obciążony stawką 2%. Twórcy zmian podkreślają, że projektowana zmiana będzie miała pozytywny wpływ na sytuację mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ prowadzi do zmniejszenia opodatkowania przedsiębiorców. Dnia 12 grudnia br. został skierowany do pierwszego czytania w komisjach.
dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski


apl. radc. Barbara Antczak, prawnik w kancelarii Raczkowski, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny