Projekty aktów prawnych

A A A

Uszczuplenie katalogu podklas działalności, w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

13.12.2019 r. utworzony został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zmiana polega na rezygnacji z umieszczenia w rozporządzeniu podklas działalności PKD, w których zdecydowanie przeważają prace niesezonowe i obejmuje podklasy działalności dotyczące hodowli zwierząt w tym m.in. bydła mlecznego i koni. Na liście prac sezonowych pozostanie natomiast działalność związana z chowem i hodowlą owiec i kóz.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obecnie w przypadku powierzenia cudzoziemcowi pracy związanej z hodowlą zwierząt, mieszczącej się w jednej z podklas PKD wymienionych w rozporządzeniu, nie jest możliwe uzyskanie dla niego zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ani skuteczne złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wyłączenia spowodują natomiast, że możliwość taka powstanie, co pozwoli na ciągłą współpracę z cudzoziemcem przez dłuższy okres.

Projekt znajduje się w fazie opiniowania.

Wprowadzenie mechanizmów kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy rybaków

Toczą się prace nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków. Celem regulacji jest zapewnienie przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/159 z 19.12.2016 r. wdrażającej Umowę w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. oraz z postanowień Konwencji nr 188 MOP dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r.

Projekt zawiera przepisy wykonawcze do ustawy z 11.9.2019 r. o pracy na statkach rybackich. Określa on m.in. tryb dokonywania kontroli, elementy protokołu sporządzanego w jej wyniku oraz uprawnienia do wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego


W orzecznictwie sądów

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny