Projekty aktów prawnych

A A A

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13.11.2019 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany są uzasadniane potrzebą zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla pracodawców i ubezpieczonych, a także wizją wzrostu otrzymywanych w przyszłości przez ubezpieczonych świadczeń emerytalnych i rentowych.

Według szacunków zawartych w uzasadnieniu projektu wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 7,1 mld zł, a zmiana obejmie 370 tysięcy osób osiągających zarobki wyższe niż trzydziestokrotność prognozowanego wynagrodzenia.

19.11.2019 r. projekt ustawy znoszący limit 30-krotności składki na ZUS został wycofany z Sejmu.


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na prawach prokuratora

Zgodnie z projektem ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego wnioskodawcą jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców uzyska nowe kompetencje. Będzie on mógł brać udział w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na prawach przysługujących prokuratorowi, jeżeli stroną jest przedsiębiorca, który wyrazi zgodę na piśmie na udział Rzecznika, oraz jeżeli Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym to postępowanie sądowe.

Podnosi się, że brzmienie projektu wymaga dopracowania, tak aby warunek uprzedniego udziału w postępowaniu administracyjnym został w sposób wyraźny ograniczony wyłącznie do postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że wywrze on pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców poprzez zapewnienie efektywnej ochrony ich praw i wolności, realizowanej przez Rzecznika.


Szkolenie specjalizacyjne lekarzy a uprawnienia związane z rodzicielstwem

W ostatnich dniach października 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji prawniczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. W projekcie zawarto m.in. propozycję zmian dotyczących odbywania dyżurów medycznych w porze nocnej w ramach programu specjalizacji przez lekarzy, który korzystają z uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

W myśli projektowanych przepisów lekarze ci nie będą mogli zostać zobowiązani do pracy w ramach pełnienia dyżuru medycznego w porze nocnej przez okres korzystania z wyżej wymienionych uprawnień, nie dłużej niż przez łącznie 24 miesiące w czasie odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem.


Wzrost najniższych spośród minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt zakłada, że od 1.1.2020 r. wzrosną te stawki minimalnych wynagrodzeń nauczycieli, które na gruncie dotychczas obowiązującego rozporządzenia nie przekraczały 2600 zł.

Zmiany związane są ze wzrostem płacy minimalnej. W konsekwencji rewizji ulegną najniższe wynagrodzenia nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych oraz nauczycieli mianowanych. Minimalne stawki wynagrodzeń dla nauczycieli dyplomowanych pozostaną bez zmian.
     

    • r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,  prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach
    • apl. radc. Barbara Antczak, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

     


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny