Projekty aktów prawnych

A A A

Książka operatora a dane osobowe

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych dostosowuje terminologię rozporządzenia do brzmienia ustawy z 21.2.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, która weszła w życie 1.4.2019 r.

W projekcie wprowadzony został nowy wzór książki operatora, co ma stanowić remedium na liczne przypadki fałszowania owego dokumentu. Książka operatora funkcjonować będzie w postaci karty i zniesiony zostanie wymóg opatrywania jej pieczęcią, co stanowi przejaw wdrażania, przyjętej przez rząd, polityki deregulacji stosowania pieczęci.

Na etapie opiniowania projektu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zgłosił uwagę co do zakresu danych wskazanych w książce operatora. Prezes UODO zawnioskował o nieprzetwarzanie w książce operatora danych o imieniu ojca i miejscu urodzenia operatora maszyn roboczych, uznając, że dane osobowe operatora w postaci imienia (imion) i nazwiska operatora wraz z datą urodzenia będą wystarczające do jego identyfikacji, tym bardziej że przedmiotowa książka będzie ważna łącznie z dokumentem tożsamości.

Stanowisko to zostało oparte na zasadzie minimalizacji danych zawartej w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzane dane muszą być adekwatne, stosowne i ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

W replice na uwagi Prezesa UODO wskazano, że zachowanie dotychczasowych danych jest niezbędne do potwierdzenia wiarygodności wydawanych uprawnień w funkcjonującym od kilkudziesięciu lat systemie, a dostosowanie się do zgłoszonej uwagi wiązałoby się z koniecznością przebudowy bazy danych.

W kolejnym piśmie Prezes UODO podtrzymał jednak swoje stanowisko, podnosząc, że uciążliwości związane z dostosowaniem obowiązujących procesów do przepisów ogólnego rozporządzania nie mogą być traktowane jako przesłanka dopuszczająca przetwarzanie danych nieadekwatnych do celu przetwarzania. Prezes UODO wskazał na konieczność dokonania ponownej analizy projektu oraz usunięcia z jego treści przepisów dotyczących przetwarzania imienia ojca i miejsca urodzenia operatora maszyn.


Mniej spalin, pyłów i chemikaliów

19.9.2019 r. powstał projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Projekt wdraża do prawa polskiego trzy dyrektywy unijne dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z 12.12.2017 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z 16.1.2019 r. oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z 5.6.2019 r.

Dodano 10 nowych substancji chemicznych, a dla 18 substancji chemicznych zmieniono wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. W odniesieniu do poszczególnych czynników szkodliwych wprowadzone zostały zróżnicowane okresy przejściowe pozwalające pracodawcom na dostosowanie się do nowych norm, np. wymogi dotyczące spalin silnika Diesla będą obowiązywały od 21.2.2023 r., a dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli od 21.2.2026 r.


Wejście w życie rozporządzenia planowane jest na 17.1.2020 r.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

apl. radc. Kinga Polewka,
prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny