Prace nad zmianami KP – nowe koszty dla pracodawcy

A A A

W Komisji Trójstronnej rozpoczęły się konsultacje dotyczące projektu zmian w KP, dotyczących prac wzbronionych kobietom oraz wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników. Projekt nowelizacji został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu dostosowanie treści art. 176 KP do przepisów dyrektywy 2006/54/WE PEiR w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. UE L 204/23 z 26.07.2006), a także dostosowanie upoważnienia do wydania rozporządzenia, zawartego w art. 229 KP do wymagań art. 92 Konstytucji RP. Art. 92 stanowi, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Zgodnie z art. 176 KP, nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, które dookreśla rozporządzenie Rady Ministrów. Do ww. przepisu KE zgłosiła zastrzeżenia co do ich zgodności z dyrektywą unijną 2006/54/WE. Zdaniem Komisji art. 176 KP powinien odnosić się tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, a nie do wszystkich kobiet. Obecne brzmienie tego artykułu zdaniem Komisji stanowi przeszkodę w równouprawnieniu płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia. Planuje się zatem wyraźne rozdzielenie prac stwarzających zagrożenie dla zdrowia oraz nadmierny wysiłek fizyczny dla wszystkich kobiet oraz prac, które są niebezpieczne, szkodliwe oraz uciążliwe tylko dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Natomiast zgodnie z art. 229 KP pracownik podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, a pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.  Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określa, zgodnie z art. 229 § 8 KP, w drodze rozporządzenia:

1)    tryb i zakres badań lekarskich, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,

2)    tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

3)    zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej,

4)    dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania.

Obecnie trwają prace, mające na celu rozszerzenie upoważnienia Ministra także do określenia przypadków, w których okresowe badania lekarskie mogą być przeprowadzone poza terminami wynikającymi wyraźnie z przepisów prawa. Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan, członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz  organizacji BUSINESSEUROPE – będąca reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec KE, PEiR i innych instytucji UE, wykonywanie badań lekarskich poza terminami ściśle określonymi jest z pewnością wyrazem zwiększenia troski o zdrowie pracownika, z drugiej strony zaś wpłynie niewątpliwie na zwiększenie kosztów pracodawcy związanych z koniecznością przeprowadzenia takich dodatkowych badań.

Planuje się również, aby zaświadczenie lekarskie wydawane po badaniach wstępnych lub okresowych mogło również zawierać ograniczenie wykonywania określonych czynności lub prac przez pracownika czy też wskazanie dopuszczenia do wykonywania określonej pracy w mniejszym wymiarze czasu pracy czy też wskazanie masy przedmiotów, które wolno podnosić pracownikowi.

Projekt nowelizacji przewiduje zatem zmianę brzmienia art. 229 § 4 KP, poprzez jego doprecyzowanie: „§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach opisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie".

W obowiązującym stanie prawnym, lekarz w związku z przeprowadzonymi badaniami wstępnymi lub okresowymi może wydać dwa rodzaje orzeczeń: o zdolności danej osoby do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz  o niezdolności danej osoby do podjęcia pracy na danym stanowisku wskazanym w skierowaniu na badania wstępne/okresowe. Wprowadzenie nowego brzmienia art. 229 § 4 KP, będzie wiązało się niewątpliwie ze zwiększeniem obowiązków po stronie pracodawcy związanych z koniecznością wskazywania przez nich w skierowaniach na badania dużo bardziej szczegółowych informacji dotyczących specyfiki pracy na danym stanowisku i występujących w środowisku pracy zagrożeń.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prace nad zmianami KP – nowe koszty dla pracodawcy
Agnieszka Fedor (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny