Okres pozostawania bez pracy a prawo do premii i urlopu wypoczynkowego

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, w przypadku przywrócenia pracownika do pracy i zasądzenia na jego rzecz wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy okres pozostawania bez pracy, za który zostało przyznane wynagrodzenie, wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia. Natomiast w przypadku zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy, do okresu zatrudnienia pracownika dolicza się okres, za który przyznano odszkodowanie. Te „doliczane” okresy nie są jednak faktycznymi okresami zatrudnienia i pracownik nie nabywa za nie uprawnień uzależnionych od pozostawania w stosunku pracy (np. urlopu wypoczynkowego czy premii).

W uzasadnieniu swojego stanowiska SN powołał się na art. 51 § 2 KP. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano mu odszkodowanie. Ten doliczony okres nie jest jednak ani okresem zatrudnienia, ani okresem uznawanym za okres zatrudnienia. Podlega jedynie, czysto formalnie, wliczeniu do stażu pracy pracownika. Nie jest on rzeczywistym okresem pracy, a wyłącznie oznaczeniem czasu, jaki należy wliczyć pracownikowi do okresu zatrudnienia. Pracownik nie pozostaje w tym okresie w stosunku pracy i nie nabywa za ten okres praw uzależnionych od istnienia stosunku pracy, takich jak urlop wypoczynkowy czy premia. Jak podkreślił SN, skoro pracownik nie świadczył w tym okresie pracy (z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie z nim umowy), to samo wskazanie przez pracodawcę innej daty zakończenia stosunku pracy w świadectwie pracy (na skutek wyroku sądowego) nie mogło zmienić faktu niepozostawania w zatrudnieniu.

Tak samo należy traktować okres pozostawania bez pracy, wliczany do okresu zatrudnienia zgodnie z art. 51 § 1 KP. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Również za ten okres pracownik nie nabywa uprawnień związanych z pozostawaniem w zatrudnieniu. Nie stoi to w sprzeczności ze zdaniem drugim tego przepisu, zgodnie z którym okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia. Odnosi się ono wyłącznie do sposobu liczenia okresu zatrudnienia jako nieprzerwanego lub przerwanego. Nie ma natomiast wpływu na nabywanie uprawnień pracowniczych za sam okres pozostawania bez pracy.

W komentowanym orzeczeniu SN nawiązuje do poglądów wyrażonych we wcześniejszych orzeczeniach, że okres pozostawania bez pracy doliczany pracownikowi do okresu zatrudnienia na mocy art. 51 § 1 i 2 KP nie jest rzeczywistym okresem pracy. Pracownik nie pozostaje w tym okresie w stosunku pracy i nie nabywa za ten okres praw uzależnionych od istnienia stosunku pracy (por. wyroki SN: z 16.6.2011 r., I PK 272/10, Legalis; z 10.3.2010 r., II PK 265/09, Legalis oraz z 17.9.2008 r., I PK 1/08, OSNP Nr 3–4/2010, poz. 37; por. także uchwałę SN z 28.9.1990 r., III PZP 15/90, OSNAPiUS Nr 4/1991, poz. 45).

Wyrok SN z 3.2.2016 r., I PK 27/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Okres pozostawania bez pracy a prawo do premii i urlopu wypoczynkowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny