Ograniczenia wiekowe w wykonywaniu zawodu komornika

A A A

1.7.2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości ze swoimi wątpliwościami dotyczącymi ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376 ze zm., dalej: KomSEgzU). RPO zaniepokoiła kwestia ponownego wprowadzenia do KomSEgzU limitu wieku, po osiągnięciu którego komornicy zmuszeni są do zaprzestania wykonywania swojego zawodu wraz z ustawą z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, z mocą obowiązującą od 23.8.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 829 ze zm., dalej: Ustawa nowelizująca). W myśl art. 11 pkt 8 lit. a Ustawy nowelizującej, do art. 15 a ust. 1 KomSEgzU dodano pkt 3a ustanawiający limit wiekowy dla wykonywania zawodu komornika. W obecnym stanie prawnym Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, gdy ten ukończył 70 rok życia. Poprzednio, 1.1.2013 r. w związku z art. 6 pkt 1 lit. a ustawy z 23.11.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1544 ze zm.) usunięty został z porządku prawnego przepis przewidujący obligatoryjne odwołanie komornika przez Ministra Sprawiedliwości po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat (art. 15 a ust. 1 pkt 3 KomSEgzU).

Zdaniem RPO, ponowne wprowadzenie ograniczenia wiekowego dla wykonywania zawodu komornika nie zostało należycie uzasadnione w projekcie Ustawy nowelizującej, a co więcej, było zaprzeczeniem aktualnych dążeń polityki państwa do wydłużania aktywności zawodowej Polaków oraz ochrony aktywności zawodowej osób starszych. W ocenie RPO, celem Ustawy nowelizującej powinna być eliminacja z naszego systemu norm określających limit wieku jako wyznacznika momentu wygaśnięcia uprawnień do wykonywania niektórych zawodów. W swoim piśmie RPO powołał się na uchwałę SN (7) z 21.1.2009 r. (II PZP 13/08), z której wynika, że wypowiedzenie dokonane ze względu na osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na wiek.

Według przepisów dyrektywy Rady UE 2000/78/WE z 27.11.2000 r., (Dz.Urz. UE L 303.12.16) ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, państwa członkowskie mogą dopuścić odmienne traktowanie ze względu na wiek, co nie będzie stanowiło dyskryminacji, jeżeli zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione oraz jeżeli jest to zgodne z poniższymi celami: polityką zatrudnienia, rynkiem pracy i kształcenia zawodowego i jeżeli środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne. Zdaniem RPO, wprowadzone ograniczenia wiekowe dla komorników nie tylko nie spełniają powyższych warunków, lecz również są niekonstytucyjne (zgodnie z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność wykonywania zawodu).

Do podobnych wniosków doszedł NSA, który w wyroku z 9.7.2013 r. (II GSK 391/12) podniósł, że przepisy zezwalające na odwołanie ze stanowiska jedynie z powodu osiągnięcia określonego wieku, mogą istnieć w polskim systemie prawnym, tylko wtedy, gdy służą określonemu celowi oraz są obiektywnie i racjonalnie uzasadnione. Zdaniem sądu, w celu poprawnego wdrożenia ww. dyrektywny powinny zniknąć z polskiego prawa przepisy ustanawiające kryterium wieku jako jedyny czynnik determinujący możliwość dalszego wykonywania zawodu. Już wcześniej, sam limit 65 lat wzbudził wątpliwości Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, który 18.4.2011 r. skierował pismo do Ministra Sprawiedliwości w celu wyjaśnienia jego ustanowienia. Minister Sprawiedliwości uzasadnił tę granicę jako uzasadnioną specyfiką zawodu komornika, która zmusza do dokonywania czynności w terenie, koniecznością zapewnienia prawidłowego wykonywania funkcji publicznych oraz ograniczeniami psychofizycznymi związanymi z wiekiem.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ograniczenia wiekowe w wykonywaniu zawodu komornika
Agnieszka Fedor (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny