Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

A A A

Zdaniem SN, pracodawca, z którym pracownik niezasadnie rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, ma prawo do odszkodowania. Odszkodowanie to jest niezależne od powstania po stronie pracodawcy szkody majątkowej oraz od wysokości tej szkody. Pracownik nie może domagać się obniżenia odszkodowania, z powołaniem się na argument, że pracodawca nie poniósł szkody majątkowej lub że szkoda ta była niższa.

Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym zwykle dotyka sfery interesów pracodawcy, które nie mają charakteru ściśle majątkowego. Wiąże się z trudnościami organizacyjnymi, takimi jak konieczność nagłego, nowego podziału obowiązków pomiędzy pracowników, obciążenia pozostałych pracowników dodatkowymi obowiązkami do czasu zatrudnienia nowego pracownika, a także konieczność przyuczenia nowych pracowników i brak możliwości „płynnego” przejęcia przez nich nowych zadań. W konsekwencji, nawet gdy nie dochodzi do powstania wymiernej szkody majątkowej po stronie pracodawcy, to istnieje potrzeba zrekompensowania mu wspomnianych powyżej niedogodności wywołanych nieuzasadnionym odejściem pracownika. Te niedogodności ma właśnie rekompensować odszkodowanie, o którym mowa w art. 611 KP. Odszkodowanie przysługuje w zryczałtowanej wysokości, odpowiadającej wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku umowy o pracę na czas określony – w wysokości wynagrodzenia pracownika za czas, do którego umowa miała trwać, przy czym nie więcej niż za okres wypowiedzenia.

Na brak powiązania odszkodowania ze szkodą majątkową wskazuje również wykładnia historyczna art. 611 kp. Do listopada 2002 r. przepis ten wyraźnie uzależniał wysokość odszkodowania od wysokości poniesionej przez pracodawcę szkody. Na skutek nowelizacji warunek ten został zniesiony. W obecnym brzmieniu przepis pozwala więc traktować odszkodowanie należne pracodawcy ryczałtowo, niezależnie od powstania szkody czy jej wysokości.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że przyznanie pracodawcy odszkodowania niezależnego od wysokości poniesionej szkody na podstawie art. 611 KP nie ogranicza możliwości osobnego dochodzenia przez niego strat majątkowych wywołanych przez pracownika w związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem przez niego umowy o pracę. Sąd Najwyższy nie wyłączył takiej możliwości w omawianym orzeczeniu.

Wyrok SN z 13.1.2016 r., II PK 302/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny