Odszkodowanie a prawo do potrąceń

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, z odszkodowania zasądzonego na rzecz pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z winy pracodawcy, można dokonywać potrąceń.

 

Powód domagał się zapłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem z pozwaną spółką stosunku pracy bez wypowiedzenia z jej winy. Zdaniem pracownika, który powołał się na art. 55 § 11 KP, pracodawca ciężko naruszył swoje podstawowe obowiązki. Z kolei pozwany pracodawca podniósł zarzut potrącenia własnej wierzytelności z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną wskutek nienależytego wykonania przez podwładnego obowiązków pracowniczych.

 

Sądy niższej instancji miały wątpliwości, jak potraktować tę sytuację, ponieważ w orzecznictwie nie mam jednolitego stanowiska co do objęcia ochroną przed potrąceniem odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy. Tymczasem przy ochronie wynagrodzenia za pracę sądy wypracowały dość jednolite stanowisko. Zgodnie z nim, mimo literalnego brzmienia art. 87 KP, mówiącego o ochronie wynagrodzenia, tożsamej ochronie podlegają m.in. także odprawa za zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jak też świadczenia finansowe należne pracownikowi w razie przejścia na emeryturę, w tym odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa.

 

W efekcie, po tym jak sprawa trafiła do SN, ten uznał, że odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika z powodu naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków nie podlega ochronie przewidzianej dla wynagrodzenia o pracę. Oznacza to, że podlega ono potrąceniu w pełnej wysokości.

 

Ponadto SN wskazywał, że w judykaturze powszechnie przyjmuje się, iż wynagrodzenie za pracę jest w zasadzie zbiorczą nazwą i obejmuje – poza tym podstawowym – również inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy, np. nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. Podkreślono, że w orzecznictwie można zaobserwować tendencję do szerokiego rozumienia przedmiotu ochrony określonego w art. 87 KP. Tymczasem SN – w składzie rozpatrującym niniejszą sprawę – uznał takie traktowanie odszkodowania za zbyt daleko idącą interpretację art. 87 KP. Odwołał się przy tym do odmiennej funkcji odszkodowania, czyli do braku bezpośredniego związku z wykonaną pracą, jego kompensacyjnego charakteru oraz faktu, że jest to świadczenie jednorazowe.

 

Uchwała SN z 17.1.2013 r., II PZP 4/12

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odszkodowanie a prawo do potrąceń
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny