Ocena roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy

A A A

Zdaniem SN przy ocenie roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy sąd powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności aktualne na dzień zamknięcia rozprawy sądowej poprzedzającej wydanie wyroku, nawet jeżeli powstały one już po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę.

Oceniając zasadność roszczenia o przywrócenie pracownika do pracy, sąd bierze pod uwagę nie tylko okoliczności stanowiące przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, ale także inne okoliczności mające znaczenie z punktu widzenia powrotu pracownika do pracy. W szczególności powinien brać pod uwagę skutki mogące wyniknąć dla jednej lub drugiej strony z przywrócenia pracownika do pracy, takie jak konieczność ponownego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem czy zwolnienia innych dobrze pracujących pracowników, a także możliwość odrodzenia się sytuacji konfliktowej w zakładzie pracy (zwłaszcza z uwagi na niewłaściwą postawę prezentowaną przez pracownika po rozwiązaniu umowy, w tym w trakcie procesu sądowego).

Oceniając powyższe okoliczności, sąd powinien brać pod uwagę nie tylko stan aktualny na dzień rozwiązania umowy o pracę, ale także ten aktualny w momencie wyrokowania. Jest to logiczne i uzasadnione, skoro sąd ocenia w tym przypadku kwestię rzeczywistej, aktualnej w chwili rozstrzygania sporu możliwości ponownego zatrudnienia pracownika (a nie kwestię przyczyn i zasadności rozwiązania umowy). Ocena sądu powinna zmierzać do wyjaśnienia, na ile – w świetle okoliczności konkretnej sprawy – restytucja rozwiązanego stosunku pracy jest realna i czy reaktywowany stosunek pracy w jego dotychczasowej postaci ma szanse na prawidłowe funkcjonowanie. Nie da się dokonać rzetelnej oceny w tym zakresie, bez uwzględnienia aktualnych na dzień wyrokowania okoliczności rzutujących na kwestię przywrócenia pracownika do pracy.

Istotne jest, że to na pracodawcy spoczywa ciężar wykazania okoliczności przesądzających o niezasadności przywracania pracownika do pracy. Obok okoliczności potwierdzających prawidłowość dokonanego wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek wykazania dodatkowo okoliczności uzasadniających brak celowości przywracania pracownika do pracy. Bez takiej inicjatywy ze strony pracodawcy sąd nie jest uprawniony do samodzielnego poszukiwania podstaw uzasadniających odmowę przywrócenia. Należy o tym pamiętać, w szczególności na etapie przygotowywania odpowiedzi na pozew i opracowywania strategii procesowej.

Wyrok SN z 5.7.2016 r., III PK 143/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ocena roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny