Nauczyciele – prawo wykonywania zawodu

A A A

Dnia 12.5.2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10.9.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z art. 9 ust. 2 ustawy z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

 

Trybunał orzekł, że § 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 10.9.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...), w zakresie, w jakim powierza kuratorowi oświaty ustalenie, czy dany kierunek (specjalność) jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, jest niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

 

Istotą rozpatrywanej sprawy było naruszenie konstytucyjnego systemu źródeł prawa ze względu na przekroczenie przez autora rozporządzenia granic upoważnienia ustawowego. Trybunał wskazał, że każde rozporządzenie ma charakter aktu wykonawczego, wydawanego na podstawie ustawy i w celu jej wykonania. Oznacza to, że winno być ono wydane na podstawie wyraźnego, szczegółowego upoważnienia ustawy w zakresie określonym w upoważnieniu.

 

Trybunał stwierdził, że § 1 pkt 4 jest niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Niezgodność ta wynika z faktu, że ustawodawca w żadnym z przepisów nie upoważnił ministra właściwego do spraw oświaty do poszerzenia zakresu kompetencji kuratora oświaty o dokonywanie ustaleń w zakresie zbieżności ukończonego przez nauczyciela kierunku studiów z przedmiotem nauczania. Tymczasem brak wyraźnego upoważnienia ustawowego równoznaczny jest z nieudzieleniem kompetencji normodawczej. Przyznanie kuratorom oświaty prawa do rozstrzygania o prawie poszczególnych nauczycieli do wykonywania ich zawodu nie mieściło się w kompetencji normodawczej ministra udzielonej mu przez ustawodawcę. Tym samym nie budzi wątpliwości sprzeczność rozporządzenia w zaskarżonym zakresie z upoważnieniem ustawowym, pociągająca za sobą również jego niezgodność z konstytucyjnymi zasadami wydawania aktów wykonawczych, określonymi w art. 92 ust. 1 Konstytucji.

 

Wyrok z 12.5.2004 r., U 1/04

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nauczyciele – prawo wykonywania zawodu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny