Konferencja naukowa pt. Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania

A A A

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 11.3.2016 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania. Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Prawa Pracy UW oraz Koło Naukowe Prawo a Płeć UW.

 

Przedsięwzięcie otrzymało patronat honorowy Pierwszej Prezes SN prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia oraz Dziekana WPiA UW dr. hab. prof. UW Krzysztofa Rączki. Dodatkowo patronat nad konferencją objęli: Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie, Wydawnictwo C.H. Beck – Monitor Prawa Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, studentprawa.pl, portal Polski Prawnik, Radio Kampus oraz UniwerekTV.

Opiekę naukową nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Ludwik Florek oraz dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak.

Konferencja była ambitną próbą szerokiego ujęcia tematyki dyskryminacji i równego traktowania przez pryzmat wielu dziedzin prawa. Wydarzenie przyciągnęło liczne audytorium, co nie dziwi, biorąc pod uwagę doskonale wyselekcjonowane grono prelegentów.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dziekana WPiA UW dr hab. prof. UW Krzysztof Rączka, który podkreślił rangę tematyki konferencji. Następnie głos zabrała Pierwsza Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, która wygłosiła wykład otwierający.

Konferencja została podzielona na cztery moduły. Moderatorem modułu pierwszego był Opiekun Koła Naukowego Prawa Pracy UW i Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UW prof. dr hab. Ludwik Florek. Moduł przybrał formę dyskusji panelowej. Swoje poglądy oraz interesujące z perspektywy poruszanej tematyki zagadnienia zaprezentowali: sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Marek Zubik (UW), sędzia SN Józef Iwulski, dr Anna Pudło (Akademia Leona Koźmińskiego), dr Marcin Wujczyk (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. dr hab. Eleonora Zielińska (UW). O dyskryminacji mówiono z perspektywy prawa konstytucyjnego, prawa pracy, prawa karnego oraz europejskiego.

Wystąpienia wszystkich prelegentów przyjęto z ogromnym zainteresowaniem, co skutkowało ożywieniem audytorium. Uczestnicy konferencji zadawali ciekawe i rozwinięte pytania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy poruszane przez sędziego TK M. Zubika oraz SSN J. Iwulskiego. Z uwagi na upływ czasu część dyskusji przeniesiono do kuluarów.

Po przerwie rozpoczął się drugi moduł konferencji, w którym swoje referaty wygłosili przedstawiciele praktyki związani z prawem pracy. Moderatorem panelu był dr Michał Raczkowski z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UW. Jako pierwszy głos zabrał adw. Bartłomiej Raczkowski (Kancelaria Raczkowski Paruch), który przedstawił referat pt. Nierówne traktowanie a dyskryminacja. Kolejne ciekawe i mało znane zagadnienie dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny poruszył adw. Michał Lisawa (CMS). Cennym głosem praktyki były referaty r.pr. dr hab. Monikę Gładoch (Kancelaria M. Gładoch, UKSW) pt. Zasada równego traktowania pracowników i niedyskryminacji w układach zbiorowych pracy i innych porozumieniach zbiorowych oraz adw. Waldemara Gujskiego (Kancelaria Gujski Zdebiak), który mówił o sprawach związanych z naruszeniem zakazu dyskryminacji z perspektywy praktyki pełnomocnika procesowego. Równie praktyczne zagadnienie zaprezentował nadinspektor pracy Andrzej Mazurek, który mówił o dyskryminacji w zatrudnieniu z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy. Rzadko nagłaśniany temat równości pracowników w transporcie międzynarodowym poruszyła adw. Joanna Jasiewicz (Gide, doktorantka PAN).

Moderatorem trzeciego modułu była Opiekun Koła Naukowego Prawo a Płeć UW dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak. Prelegent Jarosław Jagura (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) poruszył kwestię dotyczącą równego traktowania uczestników postępowań sądowych i prokuratorskich, a dr Barbara Godlewska-Bujok (UW) problematykę prawa do opieki i jej relacji z zasadą równego traktowania. Wśród prelegentów znaleźli się również Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – Krzysztof Śmiszek oraz prawnik PTPA Maciej Kułak, którzy w bardzo wnikliwy sposób przyjrzeli się problematyce ustawy równościowej – praktyce jej stosowania oraz propozycjom zmiany.

Prelegentami ostatniego, czwartego modułu byli doktoranci oraz studenci, a moderatorem dr hab. Monika Latos-Miłkowska z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UW. Swoje referaty wygłosili: Arkadiusz Nalepka (Dyskryminacja – pojęcie i rodzaje w świetle Kodeksu Pracy), Paweł Wyrębek (Przedawnienie roszczeń pracowniczych z tytułu dyskryminacji i nierównego traktowania), Kacper Van Wallendael (Dyskryminacja przez asocjację i dyskryminacja przez asumpcję w polskim i europejskim prawie pracy), Julia Berg (Historyczne i kulturowe uwarunkowania dyskryminacji kobiet w prawie), Robert Stępień (Przełamanie zasłony korporacyjnej – stosowanie zasady równego traktowania w ramach grupy kapitałowej), Iwona Jasiak (Polityka różnorodności jako postulat ładu korporacyjnego w spółkach publicznych), Klaudia Kwoka (Dyskryminacja w procesie przetwarzania danych – praktyka międzynarodowa oraz perspektywa zmian w prawie europejskim), Michał Terebecki (Wykluczenie prawne osób LGBT w Polsce – dyskryminacja w ujęciu socjologiczno-prawnym).

Konferencja stała się polem do wymiany poglądów, często krytycznej oceny obowiązujących przepisów oraz formułowania wniosków de lege ferenda. Tematyka dyskryminacji i równego traktowania została poruszona w sposób kompleksowy w odniesieniu do różnych dziedzin prawa. Wielość zagadnień świadczy o tym, że podjęta tematyka jest istotna i powinna być częściej poruszana w dyskursie naukowym oraz społecznym. Reasumując powyższe rozważania dotyczące konferencji, należy uznać ją za sukces organizatorów.

 

Klaudia Kwoka Prezeska Koła Naukowego Prawa Pracy

Julia Berg Prezeska Koła Naukowego Prawo a Płeć

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Konferencja naukowa pt. Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny